0

Akmenų rūžoje auga unikalus ąžuolas

spalio 6, 2012 Augalija, Gamtosauga

Tri­ka­mie­nis Vis­gir­dų ąžuo­las, au­gan­tis Šiaulių rajone, Bubių seniūnijoje, ant Ak­me­nų rū­žos, pa­skelb­tas vals­ty­bės sau­go­mu gam­tos pa­mink­lu.Ąžuo­las au­ga Aukš­tel­kė­je gy­ve­nan­čių Liud­vi­nos ir Juo­zo Mi­nel­gų že­mė­je, rašo skrastas.lt.
Saugomas valstybės

Tarp tri­jų ąžuo­lo ka­mie­nų yra jau pū­van­ti dre­vė / A. Briko nuotr. GRYNAS.lt

Maž­daug prieš dve­jus me­tus „Au­ku­ro“ klu­bo en­tu­zias­tai ap­si­lan­kė Mi­nel­gų šei­mo­je. Aukš­tel­kės kai­mo bend­ruo­me­nė „Aukš­ta­rū­žė“ šį ąžuo­lą pa­siū­lė pa­skelb­ti sau­go­mu. Bu­vo pa­reng­ti rei­kia­mi do­ku­men­tai.

L. ir J. Mi­nel­gos su­ti­ko, kad rei­kia iš­sau­go­ti ir ąžuolą, ir Ak­me­nų rū­žą, ant ku­rios jis au­ga.

Ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu Vis­gir­dų kai­mo te­ri­to­ri­jo­je ant Ak­me­nų rū­žos au­gan­tis ąžuo­las pa­skelb­tas vals­ty­bės sau­go­mu ob­jek­tu.

D. Ra­man­čio­nis Mi­nel­goms įtei­kė pa­žy­mė­ji­mą, pa­tvir­ti­nan­tį, kad jie yra pa­vel­do drau­gai.

Tal­ki­nin­kai iš­pjo­vė krū­mokš­nius, avie­ty­ną, kad maž­daug už ki­lo­met­ro nuo Kel­mės – Šiau­lių plen­to au­gan­tis ąžuo­las no­rin­tiems jį pa­ma­ty­ti at­si­ver­tų vi­su gra­žu­mu.

Ąžuo­lą ke­ti­no nu­pjau­ti

Po­vi­lo Ei­du­ko tei­gi­mu, prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių šį ąžuo­lą bu­vo ke­tin­ta nu­pjau­ti. Jį iš­gel­bė­jo ei­gu­lys. Ki­tą čia pat au­gu­sį ga­liū­ną pri­me­na tik žo­lės sle­pia­mas kel­mas.

Prieš dve­jus me­tus Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė „Au­ku­ro“ klu­bui pa­siū­lė įver­tin­ti gam­tos pa­vel­do ob­jek­tus Šiau­lių ra­jo­ne. Klu­bas pa­ren­gė 50 ob­jek­tų ap­ra­šą. Per­nai 12-os gam­tos pa­vel­do ob­jek­tų do­ku­men­tai per­duo­ti Vals­ty­bi­nei sau­go­ti­nų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai ir 8 – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. 12 ob­jek­tų pa­skelb­ti sau­go­mais Sa­vi­val­dy­bės.

Iki šiol Šiau­lių ra­jo­ne iš vi­so bu­vo 16 sau­go­mų gam­tos pa­vel­do ob­jek­tų, da­bar yra 28.

Ak­me­nų rū­ža

Ak­me­nin­gas py­li­mas – Ak­me­nų rū­ža – tę­sia­si nuo Šiau­lių iki Bu­bių apie 10 ki­lo­met­rų pro Ver­du­lių, Ge­gu­žių, Šlep­kių, Meš­kių kai­mus, Aukš­tel­kės gy­ven­vie­tę. Prieš 14 tūks­tan­čių me­tų per da­bar­ti­nės Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją slin­ku­sio le­dy­no pėd­sa­kai Šiau­lių re­gio­ne pra­si­de­da nuo Vel­nio barz­dos kal­no. Yra iš­li­ku­sios aš­tuo­nios ak­me­nų gran­di­nės at­kar­pos, ku­rių il­gis sie­kia nuo 0,5 iki 1,8 ki­lo­met­ro, plo­tis – nuo 25 iki 200 met­rų, o ko­kia jų di­dy­bė sly­pi po že­me, ga­li­ma tik spė­lio­ti.

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.