0

Dzūkė raudotoja: tikiu, kad vėlė pavirsta paukšteliu ar gyvuliuku kokiu

lapkričio 4, 2012 Šventės, tradicijos ir papročiai

Dzūkė raudotoja: tikiu, kad vėlė pavirsta paukšteliu ar gyvuliuku kokiu

Saulė Pinkevičienė// Dzū­kiš­kos rau­dos – ypa­tin­ga fol­klo­ro da­lis. Net šiuo­lai­kiš­ka gar­so, vaiz­do tech­ni­ka ne­pa­jė­gi įam­žin­ti skaus­mo dėl ar­ti­mo bran­gaus žmo­gaus ne­tek­ties, ku­ris rau­dos žo­džiais lie­ja­si iš pa­są­mo­nės ir ne­pa­lie­ka abe­jin­gų. Tik­ras rau­das gir­dė­jo­me re­tas mū­sų, nes jų ne­įmanoma at­lik­ti sce­no­je, kaip dai­nos ar šo­kio, tik – iš­gy­ven­ti. Aly­tu­je gy­ve­na be­ne vie­nin­te­lė šią uni­ka­lią tra­di­ci­ją Dzū­ki­jo­je […]