0

Šveicarai stabdo didįjį tautų kraustymąsi

vasario 21, 2014 Pasaulio įvykiai

Šveicarai stabdo didįjį tautų kraustymąsi

Jūratė MIČIULIENĖ// Prieš ke­le­tą die­nų švei­ca­rai re­fe­ren­du­me nu­bal­sa­vo už im­ig­ra­ci­jos ri­bo­ji­mą. To­kį pa­siū­ly­mą iš­kė­lu­si ul­tra­de­ši­nių­jų Švei­ca­ri­jos liau­dies par­ti­ja ma­no, kad im­ig­ra­ci­ja griau­na na­cio­na­li­nius pa­ma­tus. Kol tai bu­vo tik vie­nos, ra­di­ka­lia lai­ko­mos par­ti­jos siū­ly­mas, nie­kas per daug ne­krei­pė į tai dė­me­sio. Ta­čiau kai už im­ig­ra­ci­jos kvo­tų įve­di­mą bal­sa­vo 50,3 proc. re­fe­ren­du­mo da­ly­vių, ta­po aki­vaiz­du – mig­ran­tų […]