0

Kas saugo lietuvių žemėse esančius lobius?

gegužės 10, 2015 Baltų mitologija, PASAULĖŽIŪRA, TAUTOSAKA

Kas saugo lietuvių žemėse esančius lobius?

Lietuvių mitologijoje esama dvasių,saugančių žemėje slypinčius, taip pat žmonių paslėptus, dažnai ir užkeiktus lobius. Turimi negausūs duo­menys neleidžia išsamiau jų apibūdinti. Pagrindinis šaltinis šiuo atveju yra tautosaka — sakmės apie požemio dvasias: barstukus, kaukus, vėlinus ar­ba vėles. Semantika rodo, kad minėtos dvasios susijusios su mirusiųjų pasauliu, aiškiaregyste, regėjimu, ganykla, mišku, pieva, kur tariamai gy­venusios vėlės. […]

0

Lietuvių ir prūsų dievų atvaizdai rašytinių šaltinių duomenimis(3)

gegužės 9, 2015 Baltų pasaulėžiūra

Lietuvių ir prūsų dievų atvaizdai rašytinių šaltinių duomenimis(3)

RIMANTAS BALSYS\\ Pabaiga\pradžia, spausti čia 2.2. mBychovco kronikos duomenų patikimumas Bychovco kronikos legendinė dalis bei įvairūs jos sekiniai (11) taip pat sulaukė nemenko įvairių sričių tyrėjų dėmesio. Šioje kronikoje greta kitų įpinta ir Palemono legenda, bylojanti apie kunigaikščio Palemono ir jo palikuonių įsikūrimą Pabaltijyje.

0

Perkūno teta ir ugnies ženklas

rugpjūčio 13, 2014 Archyvai

Perkūno teta ir ugnies ženklas

GINAS ŽIEMYS// Praėjo keli šimtmečiai, kai buvo išleista knygelė „Apie žemaičių dievus“. Jos autorius – Jonas Lasickis, lenkas, protestantas, gyvenęs XVI a. antrojoje pusėje. Pirmiausia į akis krinta teksto nevientisumas: vienos žinios artimos istorinei tikrovei, o kitos sklidinos išmonės. Ypač naiviai atrodo žemaičių dievų sąrašas, kurį J. Lasickis buvo gavęs iš Jokūbo Laskausko, karališkojo matininko, […]

1

SAULĖ IR KRYŽIUS (3)

gruodžio 1, 2012 PASAULĖŽIŪRA

SAULĖ IR KRYŽIUS (3)

Algirdas Patackas// tęsinys(2) 1972 m. išleistame „Baltų-slavų rinkinyje“ išspausdintas rusų kalbininko – struktūralisto Vladimiro N. Toporovo straipsnis kukliu pavadinimu „Pastabos baltų mitologijos klausimu“ [19]. Straipsnyje buvo užsibrėžtas tikslas, panaudojant vadinamąjį dievovardžių paskirstymo (teonimų distribucijos) metodą, iš išlikusių istoriniuose šaltiniuose dievų sąrašų atstatyti visų baltų dievų ryšius.

0

Saulės vadavimo apeigos

lapkričio 6, 2012 Kultūra, Skambesiai

Saulės vadavimo apeigos

VY­TAU­TAS LUK­ŠAS// Ora­to­ri­ja „Sau­lės va­da­vi­mo apei­gos“ – sie­kis su­grą­žin­ti gy­vy­bę se­no­sios lie­tu­vių kul­tū­ros pa­li­ki­mui. Rug­sė­jo 13 d. mi­nė­tas Bro­niaus Ku­ta­vi­čiaus aš­tuo­nias­de­šimt­me­tis ta­po pre­teks­tu pra­tęs­ti šio žy­maus mo­der­niz­mo kom­po­zi­to­riaus pra­dė­tą pa­go­niš­kų­jų ora­to­ri­jų tra­di­ci­ją. Tik šį­kart pa­slap­tin­ga mu­zi­ka klau­sy­to­jui pra­by­la pir­mykš­te for­ma – se­ną­ja tra­di­ci­ne dai­na­vi­mo ma­nie­ra ir ri­tu­a­li­niais šo­kiais.

1

PERKŪNO BROLIS (2)

gegužės 4, 2012 NAUJIENOS

PERKŪNO BROLIS (2)

Ginas Žiemys// (tęsinys) (Vadinasi, posakis: „Gavėnas kluone virsta per žardą kūlio“ per pusiaugavėnį; meškos – I. 25 (barsuko – II. 2) vertimasis ant kito šono žiemos viduryje etc. ženklina naujo sezono pradžią, naują kalendoriaus tarpsnį.)

3

PERKŪNO BROLIS (1)

gegužės 3, 2012 Kūrėjai ir kūryba

PERKŪNO BROLIS (1)

Ginas Žiemys// Baltiškasis dievų panteonas iki šiol skęsta ūkanose. Jo paieškų rezultatai taip pat nėra džiugūs. Žinomi šaltiniai beveik išsemti. Labai daug kas negrįžtamai prarasta. Tad vargšas religijotyrininkas priverstas arba sijoti smėlį, iš kurio aukso trupiniai seniai išrankioti, arba murkdytis po mūsų mentalitetą žeminančių: Krematos, Pizio, Gondu, Kierpiczo, Silinczo, Dirwoksznio, Aukie ir kt. pramanų pelkę…

0

Dievaiti Perkūne, tu mūsų valdovas: žaibų legendomis ir gyvenimo takais (2)

gegužės 12, 2011 mitologija, PASAULĖŽIŪRA

Dievaiti Perkūne, tu mūsų valdovas: žaibų legendomis ir gyvenimo takais (2)

Dr. Egidijus MAŽINTAS* Pradžia 20110510 Tęsinys//Tylėjimas ne visada yra protingumo įrodymas, bet visada yra įrodymas kvailumo stokos Bet dažniau žaibas slysta medžio kamienu, palikdamas griovelio pavidalo pėdsaką. Jei rusai visada bijodavo ąžuolo, nes į šį dažnai trenkiąs Perkūnas, tai Lietuvoje ąžuolas dėl šių savybių būdavo ypač gerbtinas, nes jis paskirsto visą žaibo energija į šalis […]

0

Dievaiti Perkūne, tu mūsų valdovas: žaibų legendomis ir gyvenimo takais (1)

gegužės 11, 2011 mitologija, PASAULĖŽIŪRA

Dievaiti Perkūne, tu mūsų valdovas: žaibų legendomis ir gyvenimo takais (1)

Dr. Egidijus MAŽINTAS* Daugiau kaip prieš kelis tūkstančius metų baltų žyniai kaip ir graikų orakuklai mokėjo sėkmingai gintis nuo žaibų. Prie savo šventyklų statydavo aukštus stulpus, apkaltus varinėmis plokštėmis. Štai tada ir buvo išrastas žaibolaidis. 1769m.rugpjūčio 18d.rytą griaustinis trenkė į švento Nazarijaus bokštą Bresčėje. Po šiuo bokštu buvo rūsys, kuriame buvo laikoma 10 30000 kg. […]

0

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (7)

balandžio 22, 2011 KARYBA, PASAULĖŽIŪRA

TARP EMOCIJOS IR RITUALO: BALTŲ KARO PAPROČIŲ PĖDSAKAIS (7)

Pradžia 20110414 DAIVA VAITKEVIČIENĖ * Tęsinys 6 Perkūno pyktis ir Velnio piktumas Visuotinai sutariama, kad lietuvių karo dievas buvęs Perkūnas; kaip karo dievas jis atitinka indoeuropiečių religijos kanonus pagal Georges’o Dumézilio teoriją: tai stiprus, galingas dievas, jo veiksmai grindžiami didele fizine jėga. Gintaro Beresnevičiaus teigimu, „Perkūnas XIII–XIV a. turėjo būti visų pirma karių dievas <…>, […]