0

Mįslingas akmuo glumina mokslininkus

kovo 10, 2014 Neįprasti reiškiniai ir įvykiai

Mįslingas akmuo glumina mokslininkus

Denisas NIKITENKA// Prieš 15 me­tų iš Kur­šių ma­rių dug­no, se­no­vi­nio ban­go­lau­žio Ni­do­je iš­trauk­tas ak­muo su mįs­lin­gu ženk­lu su­do­mi­no Va­ka­rų Lie­tu­vos is­to­ri­kų, ar­cheo­lo­gų ir pa­vel­do­sau­gi­nin­kų bend­ruo­me­nę. Iki šiol ra­miai vie­no ni­diš­kio kie­me gu­lė­jęs pa­slap­tin­gas pra­ei­ties liu­dy­to­jas su­kė­lė dis­ku­si­jų aud­rą po LŽ at­lik­to ty­ri­mo, ku­ris bent kol kas ne­tu­ri pa­bai­gos.