0

Ekstremalios būklės baltų tradicijoje (I)

kovo 22, 2013 Archyvai, PASAULĖŽIŪRA

Ekstremalios būklės baltų tradicijoje (I)

GINTARAS BERESNEVIČIUS// Išėjimas iš kūno Ekstremalūs išgyvenimai (arba ribiniai išgyvenimai, paribio potyriai) tradicijoje puikiai patvirtinti. Turbūt žymiausias lietuvių mitologijos „ekstremalas“ yra mitinis Sovijus, kuris, įpykęs ant savo sūnų dėl kažkokio ritualo pažeidimo (sūnūs suvalgo jo sumedžioto šerno blužnį), nueina į „pragarą“. Šis nužengimas yra gana sudėtingas, nes, kaip atrodo, pragaras dar nėra atrastas, ir Sovijus […]

0

Saulės vadavimo apeigos

lapkričio 6, 2012 Kultūra, Skambesiai

Saulės vadavimo apeigos

VY­TAU­TAS LUK­ŠAS// Ora­to­ri­ja „Sau­lės va­da­vi­mo apei­gos“ – sie­kis su­grą­žin­ti gy­vy­bę se­no­sios lie­tu­vių kul­tū­ros pa­li­ki­mui. Rug­sė­jo 13 d. mi­nė­tas Bro­niaus Ku­ta­vi­čiaus aš­tuo­nias­de­šimt­me­tis ta­po pre­teks­tu pra­tęs­ti šio žy­maus mo­der­niz­mo kom­po­zi­to­riaus pra­dė­tą pa­go­niš­kų­jų ora­to­ri­jų tra­di­ci­ją. Tik šį­kart pa­slap­tin­ga mu­zi­ka klau­sy­to­jui pra­by­la pir­mykš­te for­ma – se­ną­ja tra­di­ci­ne dai­na­vi­mo ma­nie­ra ir ri­tu­a­li­niais šo­kiais.