0

Vestuvių kalnelis

rugpjūčio 27, 2013 Kultūra, Miestai, žygiai

Vestuvių kalnelis

Į lankytinų Utenos rajono savivaldybės kultūros objektų sąrašą įtrauktas Vestuvių kalnas, jau porą dešimtmečių traukia vestuvininkus.

1

Amatininkų gaminiai – tik į muziejų

liepos 24, 2013 Amatai

Amatininkų gaminiai – tik į muziejų

Natalija Kondrotienė// Šiau­lie­tis tau­to­dai­li­nin­kas, pro­fe­sio­na­lus py­nė­jas Eli­gi­jus Žic­kis iš ama­to neiš­gy­ve­na, pa­pil­do­mai dir­ba ki­tą dar­bą, ti­ki­na, kad dau­ge­liui py­nė­jų šis, vie­nas se­niau­sių lie­tu­vių ama­tų, tam­pa tik ho­biu. Ama­ti­nin­kų ny­ki­mas ša­ly­je, pa­sak ži­no­vų, na­tū­ra­lus – se­nie­ji meist­rai mirš­ta, bui­ty­je ne­be­nau­do­ja­mi ama­ti­nin­kų pa­ga­min­ti daik­tai, o pi­gi pro­duk­ci­ja iš už­sie­nio ska­ti­na pirk­ti pi­gų, o ne ko­ky­biš­ką daik­tą.