0

Svetimos kultūros Lietuvai Feng šui požiūris į veidrodį namuose

spalio 3, 2012 Alternatyvus mokslas, Energetika, Neįprasti reiškiniai ir įvykiai

Veidrodis namuose – draugas ar priešas?

Marina VISOCKIENĖ //

Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si šiau­lie­tė sa­kė gir­dė­ju­si, kad veid­ro­džiai kau­pia nei­gia­mą ener­gi­ją. Mo­te­ris kas­dien ma­to sa­vo at­spin­dį veid­ro­džiais pre­kiau­jan­čios par­duo­tu­vės vit­ri­no­je. Šiau­lie­tę do­mi­na, ar sau­gu įsi­gy­ti veid­ro­džius iš vit­ri­nos ar an­tik­va­ria­te.

Va­do­vau­ja­si in­tui­ci­ja

Dvi­de­šimt­me­tį ki­nų pra­kti­ko­mis feng šui be­si­do­min­tis šiau­lie­tis Liu­tau­ras Fran­cas pirk­ti veid­ro­džio kad ir iš vit­ri­nos, ne­bi­jo­tų.

„Na­muo­se jį nu­plau­čiau po te­kan­čiu van­de­niu, pri­dė­da­mas tei­gia­mas sa­vo min­tis, at­leis­da­mas žmo­nėms, ku­rie gal­būt ban­dė šį veid­ro­dį už­krau­ti nei­gia­ma ener­gi­ja“, – sa­ko vy­ras.

Ma­žiau­siai tuo me­tu jis steng­tų­si pyk­ti. Taip tik dar la­biau „įkrau­tų“ veid­ro­dį, tu­rin­tį sa­vy­bę trauk­ti nei­gia­mą ener­gi­ją.

„Svar­biau­sia – ti­kė­ti tuo, ką da­rai“, – nea­be­jo­ja šiau­lie­tis.

Su an­tik­va­ria­tuo­se par­duo­da­mais veid­ro­džiais, L. Fran­co žo­džiais, sun­kiau. To­kį pirk­tų tik tuo­met, jei šis in­tui­ty­viai trauk­tų.

„Šiuo­lai­ki­niai žmo­nės vis ma­žiau va­do­vau­ja­si po­jū­čiais, siū­ly­čiau jų ne­pa­mirš­ti. Gal­būt bū­tent šio daik­to konk­re­čiu gy­ve­ni­mo mo­men­tu trūks­ta žmo­gaus har­mo­ni­jai“, – pa­ta­ria.

Ta­čiau an­tik­va­ria­te pa­si­ry­žęs nu­si­pirk­ti veid­ro­dį žmo­gus ener­ge­tiš­kai tu­ri bū­ti stip­rus, nes kuo se­nes­nis daik­tas, tuo dau­giau ener­gi­jos jis bus su­kau­pęs.

Veid­ro­džiui prie­šais lo­vą – ne vie­ta

Ne­tin­ka­miau­sia vie­ta veid­ro­džiui na­muo­se – mie­ga­ma­ja­me, prie­šais lo­vą.

„Ko­ky­biš­kai neiš­si­mie­go­si­te. Sim­bo­liš­kai veid­ro­dy­je at­si­ran­dan­tis at­spin­dys taps lyg tre­čiuo­ju žmo­gu­mi kam­ba­ry­je. Tai ga­li tap­ti net sky­ry­bų prie­žas­ti­mi“, – per­spė­ja L. Fran­cas.

Ge­riau­sia mie­ga­ma­ja­me veid­ro­dį pa­slėp­ti spin­to­je ar­ba stal­čiu­je.

Sve­tai­nė­je veid­ro­dį ga­li­ma įrė­min­ti lyg pa­veiks­lą. Ka­bin­ti jį rei­kė­tų taip, kad at­spin­dė­tų tei­gia­mą vaiz­dą. Toks veid­ro­dis ga­li ir di­din­ti vaiz­dą, jį rei­kė­tų rink­tis, at­si­žvel­giant į kam­ba­rio dy­dį. Ma­žoms erd­vėms jis ne­tin­ka.

Vo­nios kam­ba­ry­je veid­ro­džio ne­rei­kė­tų ka­bin­ti prieš du­ris ar klo­ze­tą, kad nei­šei­tų ge­ro­ji ener­gi­ja. Dėl tos pa­čios prie­žas­ties vo­nios du­rys tu­ri bū­ti vi­suo­met už­da­ry­tos.

For­moms ko­re­guo­ti

Anot L. Fran­co, be­ne daž­niau­siai ir dau­giau­siai feng šui pra­kti­ko­se veid­ro­džiai, ypač įgaub­ti, nau­do­ja­mi for­mų ko­rek­ci­joms.

Pa­vyz­džiui, jei prieš na­mo lau­ko du­ris yra pa­sta­tas ašt­riais kam­pais, smai­liu sto­gu ar ži­bin­tas, prieš­kam­ba­ry­je prieš du­ris rei­kė­tų ka­bin­ti iš­gaub­tą veid­ro­dį.

Ka­bin­ti taip, kad ob­jek­tą už du­rų veid­ro­dis at­spin­dė­tų aukš­tyn ko­jo­mis. Veid­ro­džio dy­dis pri­klau­so nuo ob­jek­to dy­džio.

Ži­bin­tui, tiks­liau jo pa­grin­dui, at­spin­dė­ti pa­kak­tų 10–15 cen­ti­met­rų skers­mens veid­ro­džio, pa­ka­bin­to ne ver­ti­ka­liai, o pa­krei­pus į ži­bin­to apa­čią.

Bū­rė­jos na­muo­se veid­ro­džių nė­ra daug

Šiau­lie­tė bū­rė­ja An­ge­lė Rei­me­rie­nė sa­ko, kad jos na­muo­se veid­ro­džių nė­ra daug ir jiems skir­ta vie­ta – la­bai ri­bo­ta.

„Nie­kuo­met ne­ka­bin­čiau veid­ro­džio na­muo­se prieš lau­ko du­ris. Sa­ko­ma, kad tuo­met žmo­nės iš na­mų bus iš­ne­ša­mi – sun­kiai sirgs, gal ir mirs ar­ba vy­ras iš na­mų išeis“, – ti­ki­na bū­rė­ja.

Jei veid­ro­džio prieš­kam­ba­ry­je iš­veng­ti ne­pa­vyks­ta, stal­čiu­je gre­ta jo mo­te­ris pa­ta­ria lai­ky­ti drus­ką, į ją įdė­ti čes­na­ko skil­te­lę.

Mie­ga­ma­ja­me bū­rė­jos veid­ro­dis gu­li ko­mo­do­je. Be­je, čia ji ne­tu­ri te­le­vi­zo­riaus, ku­ris iš­jung­tas ga­li at­spin­dė­ti at­vaiz­dus.

Tei­gia­miau­si, bū­rė­jos žo­džiais, vo­nio­je pa­ka­bin­ti veid­ro­džiai, nes jie čia ener­ge­tiš­kai iš­si­va­lo.

Su­dau­žy­tas veid­ro­dis – per­spė­ji­mas

A. Rei­me­rie­nė ne­bi­jo an­tik­va­ri­nių ar par­duo­tu­vių vi­tri­no­se il­gai iš­bu­vu­sių veid­ro­džių. Ma­no, kad ke­le­tą de­šimt­me­čių ar il­ges­nį lai­ką nugy­ve­nęs veid­ro­dis ga­li bū­ti su­kau­pęs nau­din­gos ener­gi­jos.

„To­kius veid­ro­džius te­rei­kia nu­plau­ti ar­ni­kos tink­tū­ra ar­ba tir­pa­lu, ku­rių ga­li­ma įsi­gy­ti vais­ti­nė­se. Pa­ti šia tink­tū­ra per­plau­nu kor­tas, pa­bū­ru­si ne­ma­lo­niems žmo­nėms“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Yra prie­ta­ras, kad su­dau­žiu­sį veid­ro­dį žmo­gų ne­sėk­mės ly­dės iš­ti­sus sep­ty­ne­rius me­tus. Bū­rė­ja su­du­žu­sius veid­ro­džius la­biau lin­ku­si su­pras­ti kaip per­spė­ji­mą, kad kaž­ką gy­ve­ni­me da­rai ne taip.

„Gal te­rei­kia nuei­ti į baž­ny­čią, nu­va­žiuo­ti į Kry­žių kal­ną, stab­te­lė­ti ir trum­pam vis­ką ap­mąs­ty­ti“, – išei­tį siū­lo pa­šne­ko­vė.

Įs­ki­lu­sių veid­ro­džių, in­dų na­muo­se ne­lai­ko, sku­ba iš­mes­ti, kad ne­pri­si­šauk­tų ne­lai­mės, li­gos. Veid­ro­džio ne­neš­tų ir do­va­nų, kad su šven­tės kal­ti­nin­ku ne­su­si­pyk­tų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

PA­ŽEI­DI­MAS: Įs­ki­lu­sio ar il­gai­niui dė­mė­mis pa­si­den­gu­sio veid­ro­džio lai­kas at­spin­dė­ti at­vaiz­dus praė­jo.

PA­TA­RI­MAS: Bū­rė­ja An­ge­lė Rei­me­rie­nė pa­ta­ria at­kreip­ti dė­me­sį, kas at­si­spin­di veid­ro­dy­je: „Jei­gu jū­sų kam­ba­rys už­grioz­din­tas, veid­ro­dis tik pa­di­dins ne­tvar­ką ir pa­dvi­gu­bins bė­das, jei ne­ge­ros nuo­tai­kos apim­ti į jį žiū­rė­si­te“.

ATS­PIN­DYS: Sve­tai­nė­je veid­ro­dis ga­li bū­ti įrė­min­tas kaip pa­veiks­las. Ta­čiau at­spin­dė­ti jis tu­rė­tų tik tei­gia­mai vei­kian­čius da­ly­kus.

skrastas.lt straipsnis

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.