0

KU BRIAI ir Istorijos katedros darbuotojų parengtos monografijos

lapkričio 21, 2012 Leidiniai

Išleista Mariaus Ščavinsko monografija

Leidykla „Baltos lankos“ ką tik išleido Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros lektoriaus ir Lietuvos istorijos instituto stažuotojo, dr. Mariaus Ščavinsko mokslinę monografiją „Kryžius ir kalavijas. Krikščioniškųjų misijų sklaida Baltijos jūros regione X–XIII amžiais“.

Studijoje baltų genčių christianizacijos procesas pirmą kartą lietuvių istoriografijoje  nagrinėjamas plačiame Vidurio Europos ir Skandinavijos šalių christianizacijos proceso kontekste. Knygoje remiamasi ne tik rašytiniais, bet ir archeologiniais šaltiniais. Monografija iš dalies parengta remiantis autoriaus 2009 m. Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūroje apginta daktaro disertacija.

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. 23

2011 m. pabaigoje pasirodė naujas BRIAI serijinio leidinio Acta Historica Universitatis Klaipedensis tomas „Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais“. Straipsnių rinkinyje yra skelbiami Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos ir Rusijos istorikų straipsniai, kuriuose pirmą kartą istoriografijoje išsamiai atskleidžiama, kaip Rytų Prūsijos/ Prūsijos Lietuvos/ Mažosios Lietuvos „tarpinėse erdvėse“ per kelis šimtmečius keitėsi reikšmės, formavusios vietinių gyventojų tapatybę.  Aptariamas ir šių reikšmių aktualumas šiandien. Leidinį papildo du unikalūs šaltiniai, trijų knygų recenzijos. Straipsniai orientuoti į skaitančiuosius ne tik lietuvių ar anglų, bet ir vokiečių kalba. Žr.: leidinio turinį.

KU BRIAI ir Istorijos katedros darbuotojų parengtos monografijos:
ŠČAVINSKAS, Marius. Kryžius ir kalavijas. Krikščioniškųjų misijų sklaida Baltijos jūros regione X–XIII amžiais. Vilnius: Baltos lankos, 2012. – 280 p. ISBN 978-9955-23-540-8
BLIUJIENĖ, Audronė. Northern Gold: Amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200) (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, Vol. 18). Leiden, Boston: Brill, 2011. – 426 pp. ISBN 978-90-04-21118-6
GIRININKAS, Algirdas. Baltų kultūros ištakos, II [dalis]: monografija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. – 256 p. ISBN-978-9955-18-593-2
GIRININKAS, Algirdas. Akmens amžius (Lietuvos archeologija, t. 1). Vilnius: Versus aureus, 2009. – 328 p. ISBN 978-9955-34-214-4
BLIUJIENĖ, Audronė. Lietuvos priešistorės gintaras. Vilnius: Versus aureus, 2007. – 559 [1] p. ISBN 978-9955-34-002-7
ŽULKUS, Vladas. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. Vilnius: Versus aureus, 2004. – 256 p. ISBN 9955-601-08-6
POCYTĖ, Silva. Mažlietuviai Vokietijos imperijoje: 1871–1914. Vilnius: Vaga, 2002. – 304 p. ISBN 5-415-01676-7
ŽULKUS, Vladas. Viduramžių Klaipėda: miestas ir pilis, archeologija ir istorija. Vilnius: Žara, 2002. – 168 p. ISBN 9986-34-98-5
KIBELKA, Ruth. Ostpreußens Schicksalsjahre: 1944-1948. Berlin: Aufbau-Verlag, 2000. – 358 S. ISBN 3-351-02505-X
NIKŽENTAITIS, Alvydas. Witold i Jagiełło: Polacy i Litwini we wzajemnym stereotypie. Poznań: Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, 2000 – 89 s. ISBN 83-7063-284-X
Vertimas į lietuvių kalbą:
NIKŽENTAITIS, Alvydas. Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuomenėse. Vilnius: Aidai, 2002 – 144 p. ISBN 9955-445-54-8
BALČIUS, Mikelis; GENIENĖ, Zita; KIAUPA, Zigmantas; NIKŽENTAITIS, Alvydas; VAREIKIS, Vygantas; ŽULKUS, Vladas. Palangos istorija: kolektyvinė monografija. Sud. V. ŽULKUS. Klaipėda: Libra Memelensis, 1999. – 347 [1] p. ISBN 9986-9217-0-8
BUTRIMAS, Adomas; ŽULKUS, Vladas; NIKŽENTAITIS, Alvydas; VAIVADA, Vacys; ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus. Žemaitijos istorija: kolektyvinė monografija. Sud. A. NIKŽENTAITIS. Vilnius: REGNUM fondas, 1997. – 336 p. ISBN 9986-494-35-4
ŽULKUS, Vladas. Palangos viduramžių gyvenvietės (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. VI). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997 – 350 p. ISSN 1392-4095
Vertimas į anglų kalbą:
ŽULKUS, Vladas. Palanga in the Middle Ages. Ancient Settlements. Vilnius: Versus aureus, 2007 – 423 [1] p. ISBN 978-9955-34-059-1
KIBELKA, Ruth. Wolfskinder: Grenzgänger an der Memel. Berlin, 1996 (2., erw. Aufl.: Berlin: BasisDruck-Verlag, 1997 – 247 S. ISBN 3-86163-064-8)
Vertimas į lietuvių kalbą:
KIBELKA, Ruth. Vilko vaikai. Kelias per Nemuną. Vilnius: Baltos lankos, 2000 – 200 p. ISBN 9955-00-014-7
NIKŽENTAITIS, Alvydas. Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. V). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1996. – 140 p. ISBN 9986-505-505-21-6.
ROWELL, Stephen Christopher. Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe, 1295–1345 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, ser. 4, No. 25). Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – xxi, [17], 375 p. ISBN 0-521-45011-X (papildomos laidos: 1995, 1997, 2000)
Vertimas į lietuvių kalbą:
ROWELL, Stephen Christopher. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: pagonių imperija Rytų ir Vakarų Europoje, 1295–1345. Vilnius: Baltos lankos, 2001 – 382 p. ISBN 9955-00-071-6
BANYTĖ-ROWELL, Rasa; BUŽA, Zane; CIGLIS, Jānis; GRICIUVIENĖ, Eglė; JAROCKIS, Romas; RADIŅŠ, Arnis; VASILIAUSKAS, Ernestas; VAŠKEVIČIŪTĖ, Ilona; VIRSE, Ingrīda Līga; ŽEIERE, Irita. Zemgaļi senatnē / Žiemgaliai Senovėje: kolektyvinė monografija. Rīga, 2003. – 109 p. ISBN 9984-747-01-8
Latvijos istorijos muziejaus (Latvijas Vēstures muzejs) ir Lietuvos nacionalinio muziejaus parengtas leidinys, kurio du autoriai buvo KU BRIAI ir Istorijos katedros darbuotojai.
Kiti KU BRIAI ir Istorijos katedros darbuotojų parengti leidiniai:
VAITKEVIČIUS, Vykintas; VAITKEVIČIENĖ, Daiva. Lietuva: 101 legendinė vieta. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. ISBN 978-9955-38-920-0
Istorinio kultūros paveldo vietos Lietuvos pajūryje. [Klaipėda:] Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, [2011]. – 64 p.
Tas pats vokiečių kalba:
Stätten des historischen und kulturellen Erbes an der Litauischen Küste. [Klaipėda:] Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, [2011]. – 64 S.
DEMERECKAS, Kęstutis; SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėda 1945–1965…: fotoalbumas. Klaipėda: Libra Memelensis, 2010. – 304 p. ISBN 978-9955-544-87-6
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 280 p. ISBN 978-9955-18-536-9
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė; MOTUZIENĖ, Lina. Kuršių nerija Hugo Scheu atvirukų rinkinyje. XIX a. pabaiga – XX a. pradžia / Die Kurische Nehrung in der Ansichtskartensammlung von Hugo Scheu. Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts: albumas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 120 p. ISBN 978-9955-18-531-4
Albumas parengtas bendradarbiaujant su Rašytojo Thomo Manno memorialiniu muziejumi Nidoje.
VAITKEVIČIUS, Vykintas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga. Vilnius: Mintis, 2010. – 336 p. ISBN 978-5-417-01000-2
BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. Klaipėdos rajono piliakalniai. Vilnius: Sapnų sala, 2009. – 80 p. ISBN 978-9955-611-43-1
VAITKEVIČIUS, Vykintas; BALTRŪNAS, Valentinas. Lietuva: 101 įdomiausia vieta. Vilnius: Alma littera, 2008. – 315 [1] p. ISBN 978-9955-38-157-0 (papildomos laidos: 2009, 2010)
VAREIKIS, Vygantas. 99 Klaipėdos miesto istorijos. Klaipėda: Druka, 2008. – 232 p. ISBN 978-9955-735-95-3 (papildoma laida: Klaipėda: Druka, 2009. – 208 p. 978-609-404-020-7)
Vertimai į anglų ir vokiečių kalbas:
VAREIKIS, Vygantas. 99 stories about Klaipėda. Klaipėda: Druka, 2009. – 208 p. ISBN 978-609-404-019-1
VAREIKIS, Vygantas. 99 Geschichten der Stadt Klaipėda. Klaipėda: Druka, 2009. – 208 S. ISBN 978-609-404-018-4
Martynas Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai. Sud. N. STRAKAUSKAITĖ, S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. – 111 [1] p. ISBN 978-9955-18-207-8
BAUBONIS, Zenonas; ZABIELA, Gintautas. Šilalės krašto piliakalnių atlasas. Vilnius: Šilalės kraštiečių draugija, 2006. – 102 [1] p. ISBN 9955-9897-0-X
Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Skiriama archeologo prof. habil. dr. Vlado Žulkaus 60-ties metų jubiliejui ir 30-ties metų mokslinės veiklos sukakčiai: mokslinių straipsnių rinkinys. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. – 325 [1] p. ISBN 9955-18-011-0
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda, Kuršių Nerija, Karaliaučius: vadovas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005. – 216 p. ISBN 9986-830-82-6
Vertimai į anglų ir vokiečių kalbas:
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda, Curonian Spit, Königsberg. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005. – 216 p. ISBN 978-9986-830-90-0
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda, Kurische Nehrung, Königsberg: Reiseführer. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005. – 216 S. ISBN 978-9986-830-85-0
Lietuviškos spaudos aušra: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto bei Klaipėdos universiteto leidyklos leidinys, skirtas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui paminėti. Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. – 20 [1] p. ISBN 9955-585-49-8
Vertimas į rusų kalbą:
Литовская печать между двумя империями: совместное издание Института истории и археологии Балтийского региона Клайпедского университета и издательства Клайпедского университета в честь столетия возвращения латино-литовского алфавита в литовскую печать. Сост. С. ПОЦИТЕ. Клайпеда: Из-во Клайпедского университета, 2004. – 20 [1] p. ISBN 9955-18-024-2
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda ir Kuršių nerija: vadovas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2004. – 80 p. ISBN 9986-830-84-2
Vertimai į anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbas:
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda and the Curonian Spit: guide. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2004. – 80 p. ISBN 978-9986-830-87-7
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda und Kurische Nehrung: Führer. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2004. – 80 p. ISBN 9986-830-83-4
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Klaipėda et la peninsule de Courlande: guide. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005. – 80 p. ISBN 9986-830-88-5
СТРАКАУСКАЙТЕ, Нийоле. Клайпеда и Куршская коса: путеводитель. [Вильнюс]: Издательство Р. Пакниса, [2007]. – 80 с. ISBN 978-9986-830-86-3
[ANDRIJAUSKAS, Edmundas; GENIENĖ, Zita; GENYS, Jonas; NIKŽENTAITIS, Alvydas; STRAKAUSKAITĖ, Nijolė; VAREIKIS, Vygantas; ŽUKAS, Julius.] Klaipėda. Istorija populiariai: septynių autorių straipsnių rinkinys apie Klaipėdos istoriją. Klaipėda: Druka, 2002 – 160 p. ISBN 9986-848-22-9
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Kuršių Nerija – Europos pašto kelias. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2001. – 112 p. ISBN 9986-31-050-4
Vertimai į anglų, vokiečių, rusų kalbas:
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. The Curonian Spit: the old European postal road. Vilnius: Versus aureus, 2004. – 141 [2] p. ISBN 9955-601-30-2
STRAKAUSKAITĖ, Nijolė. Die Kurische Nehrung – die alte Poststraße Europas. Klaipėda: Saulius Jokužys Druckereiverlag, 2006. – 161, [1] S. ISBN 9986-31-177-2
СТРАКАУСКАЙТЕ, Нийоле. Куршская коса – почтовая дорога Кенигсберг-Мемель. Очерки истории Куршской косы. Москва: Культурная революция, 2007. – 72 с. ISBN 978-5-25006027-1
Mažeikiai: praeitis, dabartis ir perspektyvos: konferencijos, įvykusios 1996 m. kovo 2–3 d. medžiaga. Sud. A. NIKŽENTAITIS, A. RUPKUTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. – 158 [2] p. ISBN 9986-505-52-6
VAREIKIS, Vygantas. Klaipėda XX amžiuje. Klaipėda: Menininkų namai, 1993. – 84 p.
Apuolė: Ausgrabungen und Funde, 1928-1932. Hrsg. von J. P. LAMM. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2009. – 228 p. ISBN 978-9955-18-405-8
Leidinį parengė KU BRIAI ir Stokholmo valstybinis istorijos muziejus (Statens Historiska Museum in Stockholm). Jame spausdinama 1928–1932 m. užfiksuota medžiaga apie tuo metu Lietuvos, Latvijos ir Švedijos archeologų vykdytus Apuolės archeologinius tyrimus. Pranešimų autoriai: Birger Nerman, Eduardas Volteris, Vladas Nagevičius, Francis Balodis ir Vāldemars Ģinters. Publikacija papildyta KU BRIAI vyresn. mokslo darbuotojo Gintauto Zabielos straipsniu ir vyresn. mokslo darbuotojo Romo Jarockio sudarytu tyrimų metu aptiktų radinių sąrašu.
Pamięć i historia (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda) (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Nr. 249). Pod red. T. CHRZANOWSKIEGO. Olsztyn: Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2009. – 172 s. ISBN 978-83-6083-932-4
Wojciecho Kętrzyńskio vardo mokslinių tyrimų instituto Olsztyne parengtame leidinyje spausdinami pranešimai seminaro, kuris įvyko 2009 m. spalį Olsztyne. Jame dalyvavo Olsztyno (Rytinių tyrimų centras prie Wojciecho Kętrzyńskio vardo mokslinių tyrimų instituto), Kaliningrado (Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas) ir Klaipėdos (BRIAI, Istorijos katedra) istorikai.
Lietuvos pilių archeologija. Sud. J. GENYS, V. ŽULKUS. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001 – 260 p. ISBN 9955-456-45-0
Straipsnių rinkinys, parengtas KU Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrui bendradarbiaujant su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi ir Kultūros paveldo centru.
Annaberger Annalen, 1999, Nr. 7: Ostpreussen nach 1945 [Bonn, Lamperheim, 1999] – 232 S. ISSN 0949-3484
Straipsnių rinkinį rengė KU Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro mokslo darbuotoja dr. Ruth Kibelka; jis parengtas 1998 m. Nidoje vykusioje konferencijoje „Rytų Prūsija po 1945 m. – žmonės prarastose ir naujai atrastose žemėse“ skaitytų pranešimų pagrindu; konferencija organizavo KU Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras kartu su Ostsee-Akademie (Lübeck) ir Kultūros draugija „Borussia“ Olsztyne (Lenkija).
Leidiniai apie KU BRIAI, Istorijos katedrą ir jų darbuotojus:
Prie baltų kultūros ištakų: skiriama Algirdo Girininko šešiasdešimties metų jubiliejui paminėti. Sud. A. BLIUJIENĖ, G. ZABIELA. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. – 42 p. ISBN 978-9955-184-54-6
[VAITKEVIČIUS, Vykintas]. IN MEMORIAM Vytautas Kazakevičius. Vilnius: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos archeologijos draugija, Krašto apsaugos ministerija, 2006. – 12 p. (atsisiųsti)
Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras: 1992–2002. Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2002. – 44 p.

briai.ku.lt

© 2012, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.