4

Sertifikuojama vis daugiau tautinio paveldo produktų

gruodžio 5, 2010 Amatai, Renginiai

Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus informacija.
Žemės ūkio ministerija, įgyvendindama Ilgalaikę tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, realizavimo skatinimo strategiją ir programą, kartu su Seimo Kaimo reikalų komitetu š. m. gruodžio 17 d. organizuoja konferenciją „Lietuvos tautinis paveldas: dabartis ir perspektyvos“. Konferencija vyks Lietuvos Respublikos Seime (Gedimino pr. 53, Vilnius), III rūmų konferencijų salėje.

Konferencijos metu bus aptartos tradicinių amatų plėtros aktualijos, tautinio paveldo produktų sertifikavimo klausimai. Visi besidomintieji bus supažindinti su šiai veiklai teikiamos paramos galimybėmis.

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius šiemet pirmą kartą premijuos sėkmingiausiai dirbančius tradicinius amatininkus, taip pat tradiciniams amatininkams įteiks tautinio paveldo produktų, amatų mokymo programų sertifikatus.
Konferencijos metu vyks Tautinio paveldo produktų – tradicinių maisto gaminių, amatininkų tradicinių dirbinių – pristatymas.

KONFERENCIJOS

„LIETUVOS TAUTINIS PAVELDAS: DABARTIS  IR  PERSPEKTYVOS“

PRELIMINARI PROGRAMA

2010 m. gruodžio 17 d.

Konferencijų salė (III rūmai)

Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, Vilnius

Konferencijos pirmininkaujantysis – Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Edmundas Pupinis

9:00–9.30                    Dalyvių registracija.

9.30–9.35                    Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimo žodis

9.35–11.00                  Žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus sveikinimo žodis (sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų apdovanojimas, tautinio paveldo produktų sertifikatų įteikimas,).

11.00–11.20                Kaimo plėtra ir tautinis paveldas Lietuvoje

Žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius

11.20 – 11.40              Tautinio paveldo sertifikavimo patirtis ir problemos

Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė

11.40–12.10                Lietuvos kariuomenės Vilniaus Įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“ adventinės programos pristatymas

12.10–13.20               Tautinio paveldo produktų pristatymas.

Kavos pertrauka.

13.20–13.40                Tautinio paveldo produktų įstatymas: lūkesčiai ir problemos

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė prie Lietuvos Respublikos Seimo, dr. Dalia Urbanavičienė

13.40–14.00                Tradicinių amatų plėtros aktualijos

Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacijos prezidentas, prof. Libertas Klimka

14.00–14.20                Tautinio paveldo produkto sertifikavimo reikšmė

Lietuvos Tautodailininkų Sąjunga, etnologas dr. Vytautas Tumėnas

14.20–15.30                Diskusijos.

Nors po tautinio paveldo produktų įstatymo patvirtinimo praėjo ne tiek daug laiko, tačiau jau galime kalbėti apie rezultatus ir teigiamus pokyčius šioje srityje.

Gruodžio 7 d. Žemės ūkio ministerijos kolegijų posėdžių salėje (633 kab)., Lelevelio g. 6 Vilnius, vyks tradicinių gaminių sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijų posėdžiai (Elena Petrošienė, tel. (85) 2398 477).

Sukurta tautinio paveldo produktų sertifikavimo sistema
Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimą eigą, kurio nuostatas nuo 2008 m. sausio 1 d. įgyvendinti Vyriausybė įgaliojo Žemės ūkio ministeriją. Per pastaruosius pusantrų metų buvo sukurta tautinio paveldo produktų sertifikavimo sistema.
1. Parengti ir patvirtinti teisės aktai: Ilgalaikė tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo skatinimo strategija ir tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros tarpinstitucinė programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas; Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklės; Tradicinių amatų klasifikacijos aprašas ir Tradicinių amatų klasifikaciją; Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai kriterijų aprašas ir tautinio paveldo produktų atitikties lietuvių etninei kultūrai vertinimo rodikliai; sudarytos Tradicinių gaminių, Tradicinių veislių augalų, gyvūnų ir jų produktų ir Tradicinių paslaugų, mugių, amatų mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos; patvirtinta Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarka.
2. Pradėtas tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo procesas. Amatininkai, besiverčiantys tradiciniu amatu, nurodytu Tradicinių amatų klasifikacijos apraše, gali kreiptis į Žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo produktų skyrių su prašymu sertifikuoti gaminamus gaminius ar teikiamą paslaugą ir gauti sertifikatą, kuris įvardija amatininko produktą kaip tradicinį, atitinkantį visus keliamus atitikties tradicijai kriterijus bei suteikia jam tradicinio amatininko statusą. Prašymus gali pateikti ir miesto, ir kaimo gyventojai. Prašymo forma yra ministerijos tinklalapyje adresu: www.tautinispaveldas.ltwww.tautinispaveldas.lt skiltyje Prašymų formos ir kiti dokumentai.
3. Sudaryta galimybė pasinaudoti valstybės ir ES teikiama parama: Kaime gyvenantys amatininkai gali pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos parama. Amatų plėtrai sėkmingai gali būti nukreiptos šios priemonės: „Miškų ekonominės vertės didinimas”, „Žemės ūkio valdų modernizavimas”, „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas”. Senųjų veislių gyvulius auginantieji gali gauti kompensacines agrarinės aplinkosaugos išmokas. Krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ visos priemonės yra nukreiptos ne žemės ūkio veiklai remti. Didžiausias galimos paramos šaltinis tradiciniams amatams puoselėti yra parama pagal priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Tradicinių amatų centrų kūrimas“. Šiuo metu parengta minėtos priemonės įgyvendinimo planavimo būdu taisyklių projektas. Gavus iš Europos Komisijos pritarimą, bus skelbiamas paraiškų surinkimas.
Ministerija remia tautinio paveldo produktų ir tradicinių amatų populiarinimą. Šiemet Kaziuko mugėje Vilniuje ir Kazimiero mugėje Kaune amatininkams buvo sudarytos sąlygos demonstruoti tradicinius amatus ir prekiauti pačių pagamintais tradiciniais gaminiais.
Parengtas ir su institucijomis pagal kuruojamas sritis derinama tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo kaimo rėmimo programos lėšomis taisyklių projektas.
4. Sukurta informacinė sistema. Ministerijos sukurtame tautinio paveldo produktų ir tradicinių amatininkų informacinės sistemos puslapyje www.tautinispaveldas.ltwww.tautinispaveldas.lt vartotojui pateikiami tautinį paveldą reglamentuojantys teisės aktai,  visa informacija apie tradicinių gaminių sertifikavimo tvarką ir pripažintus tautinio paveldo produktus, tradicinius amatininkus, mokymo programas ir muges.

Vabalninkietės tautodailininkės Vitenės Repšienės vašku marginti, skutinėti, augaliniais dažais dažyti margučiai pripažinti tautinio paveldo produktais. Foto selonija.lt

Tautinio paveldo produktų kategorijos
Kadangi tautinis paveldas apima daug ir įvairių sričių – tai ir tradiciniai maisto gaminiai, amatininkų dirbiniai, senųjų veislių augalai ir gyvūnai bei jų produktai, muzikos instrumentai ir net paslaugos, kaip, pavyzdžiui, giedojimas, tradicinių renginių, kalendorinių švenčių organizavimas, visą gautą medžiagą apie amatininką, gaminį ar paslaugą labai atidžiai vertina kompetentingi ekspertai: valstybinių institucijų, asociacijų, muziejų, etnokultūros specialistai, menotyrininkai ir atskirų sričių žinovai (prof. hab. dr. Libertas Klimka, prof. Jūratė Jurevičienė, prof. dr. Rimantas Petras Venskutonis, prof. habil. dr. Gražina Juodeikienė, prof. Virgilijus Jukna, Gražina Kadžytė, Inga Kriščiūnienė, Jonas Rudzinskas, Janina Samulionytė, dr. Elvyda Lazauskaitė, Birutė Imbrasienė, Darius Ryliškis,  dr. Aušra Žičkienė, Dalia Švelnienė, Jūratė Šemetaitė, dr.  Alė Pačiulpaitė, dr. Rasa Bertašiūtė ir kiti).

Pripažintam tautinio paveldo produktui suteikiama A arba B kategorija. Pirmajai kategorijai priskiriami produktai ar paslaugos, kurie tiksliai atitinka tradicinius pavyzdžius, yra sukurti naudojant tradicines technologijas, kai rankų darbas gamybos procese sudaro per 50 procentų. B kategorijos produktai ar paslaugos artimi autentiškiems pavyzdžiams ir sukurti telkiantis naujas technologijas. Kokybę bei tradiciją atitinkantys produktai ženklinami A arba B kategorijos Lietuvos tautinio paveldo ženklu. Tokiu būdu vartotojas yra užtikrinamas, kad konkretaus produkto tradiciškumas yra tikras. Džiugu, kad pastaruoju metu vartotojas vis dažniau atsigręžia į tradicinius gaminius, yra labiau linkęs rinktis, kas pagaminta rankomis, puoselėjant seną tradiciją, net jei tai ir kiek brangiau kainuoja.

Siesikų seniūnijos Mikėnų kaimo ūkininkams 53-ejų Mindaugui ir 28-erių Nerijui Kriaučiūnams įteikti tautinio paveldo produktų sertifikatai. Foto aina.lt

Šiemet tautinio paveldo produktais pripažinta daugiau kaip 100 gaminių
Pernai buvo pateikta ir ekspertai įvertino 46 paraiškas 77 tradiciniams gaminiams (ekspertų teikimu tautinio paveldo produktais pripažinti 58 gaminiai: iš jų 39 maisto produktai, 7 drožybos, 6 puodžių gaminiai, kryždirbystė). Pirmieji tautinio paveldo produktais pripažinti: vilniečio Klaido Navicko karpiniai bei medžio raižinių atspaudai, Stanislavos Šešnickienės pirštinės, Povilo Malinausko medžio drožybos dirbiniai, mažosios architektūros statiniai, memorialinių paminklų viršūnės, krosnių inventorius, tekstilės pluošto apdorojimo bei priežiūros įrankiai, Juozo Stankevičiaus kryžiai, Vytauto Valiušio molio dirbiniai: ąsočiai, dubenys, puodeliai, lėkštės, puodai, puodynės ir kiti amatininkų gaminiai.
Šių metų sausio–balandžio mėnesiais jau pateikta virš 40 prašymų dėl 150 tradicinių gaminių pripažinimo tautinio paveldo produktais. Ekspertų teikimu šiais metais tautinio paveldo produktais pripažinta daugiau kaip 100 gaminių: Jono Navicko geldos, šaukštai, samčiai; Nerijaus ir Mindaugo Kriaučiūnų plikyta duona; Marijonos Lukoševičienės veltiniai; Nijolės Kačkuvienės paprasta rauginta duona, Zitos Paulikienės liemenių, prijuosčių, marškinių, skarų audiniai, riešinės; Emilijos Navickienės pirštinės; Artūro Platakio kryžiai ir memorialinių paminklų viršūnės; Rimanto Zinkevičiaus koplytstulpiai, mediniai kryžiai, stogastulpiai; Petronių bendruomenės ūkininkių saldūs, varškės, kepti, rūkyti sūriai, varškė, sviestas; UAB „Berneliai“ 40 tradicinių maisto gaminių; Matildos Teresės Jucienės pintos juostos; Virginijos Kelmickienės, Sauliaus Nekrašo, Žydrės Nekrašienės gintariniai papuošalai; Algio Versecko kuparai, skrynios ir kiti amatininkų gaminiai. Atestuoti ir pirmieji amatų meistrai: Klaidas Navickas, Juozas Stankevičius, Povilas Malinauskas, Vytautas Valiušis, Milda Teresė Jucienė, Marijona Lukaševičienė, Stanislava Šešnickienė, Rimantas Zinkevičius, Artūras Platakis, kurie sukaupę didžiulę patirtį nori savo amato mokyti kitus.

Dėkojame visiems ekspertams, mokslininkams padedantiems pagal Lietuvos regionams būdingus etninės kultūros bruožus, etnografinius ypatumus įvertinti tradicinius gaminius, o amatininkus  kviečiame sertifikuoti savo darbus.

Balandžio 24 d., penktadienį, 14 val. Žemės ūkio ministerijoje įvyks eilinis Tradicinių gaminių sertifikavimo ekspertų komisijos posėdis.
Žemės ūkio ministerijos informacija

© 2010, viršaitis. All rights reserved.

Atsiliepimai (4)

 

  1. Uosinis sako:

    Gailijai →
    Su Linux Opera 11.10 versija viskas atrodo normaliai.

  2. Gailija sako:

    Laba diena, dekoju Jums uz puiku irasa! Kaip gera matyti, kad internete dar yra ka idomaus pamatyti. Tik noreciau pasidometi, ar cia man vieninteliui irasas issoka i sonus? Naudoju Opera naryskle…

  3. Turetumet sudalyvauti puikiausiu tinklarasciu konkurse! Siulau draugams ir dalinuos per facebooka ;]

  4. Sitas straipsnis padejo man isspresti problema. Dekoju Tau!

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.