0

Lietuva ketvirtadienį skelbia gedulą

vasario 20, 2014 NAUJIENOS

Rūta GRIGOLYTĖ//

Vy­riau­sy­bė, siek­da­ma pa­gerb­ti žu­vu­sių­jų Ki­je­ve at­mi­ni­mą, nu­ta­rė pa­skelb­ti ge­du­lą Lie­tu­vo­je ­va­sa­rio 20 die­ną.

Nu­sta­ty­ta, kad va­sa­rio 20 die­ną, ket­vir­ta­die­nį nuo 7 iki 22 va­lan­dos ant vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų bei įstai­gų, ki­tų įstai­gų, įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų, taip pat gy­ve­na­mų­jų na­mų iš­ke­lia­ma Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­va su ge­du­lo ženk­lu.

Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

„Vy­riau­sy­bės var­du reiš­kiu nuo­šir­džią užuo­jau­tą nu­ken­tė­ju­siems ir jų ar­ti­mie­siems. Smur­tas prieš Ukrai­nos pi­lie­čius tu­ri bū­ti nu­trauk­tas“, – tre­čia­die­nį po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jo tei­gi­mu, Lie­tu­va yra pa­si­ruo­šu­si pri­im­ti gy­dy­mui dau­giau nu­ken­tė­ju­sių­jų ir skir­ti tam pa­pil­do­mų lė­šų.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad, pa­brėž­da­mas Ukrai­nos Pre­zi­den­to Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus as­me­ni­nę ir ša­lies va­do­vy­bės at­sa­ko­my­bę už su­si­da­riu­sią pa­dė­tį ša­ly­je, lai­ko­si nuo­mo­nės, jog pir­ma­lai­kių Pre­zi­den­to ir par­la­men­to rin­ki­mų su­ren­gi­mas bū­tų vie­nas tin­ka­miau­sių po­li­ti­nės kri­zės spren­di­mo bū­dų.

Ko­mi­te­tas krei­pė­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą siū­ly­da­mas ini­ci­juo­ti klau­si­mo apie si­tua­ci­ją Ukrai­no­je įtrau­ki­mą į Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos dar­bot­var­kę.

Taip pat ko­mi­te­tas krei­pė­si į Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sią­ją įga­lio­ti­nę už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Cat­he­ri­ne Ash­ton ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trus, pra­šy­da­mas ne­del­siant su­šauk­ti ne­ei­li­nį Eu­ro­pos Są­jun­gos Už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dį ir svars­ty­ti sank­ci­jų prieš at­sa­kin­gus už prie­var­tos pa­nau­do­ji­mą as­me­nis įve­di­mo klau­si­mą.

Ko­mi­te­tas ra­gi­na Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų va­do­vus, vals­ty­bių na­rių po­li­ti­nius ly­de­rius, Eu­ro­pos Par­la­men­to ir na­cio­na­li­nių par­la­men­tų at­sto­vus vie­ny­ti sa­vo pa­stan­gas rea­guo­jant į įvy­kius Ukrai­no­je ir kar­tu su vi­sa tarp­tau­ti­ne bend­ruo­me­ne ieš­ko­ti spren­di­mų kaip ga­lė­tų bū­ti su­stab­dy­ta vis stip­rė­jan­tį po­li­ti­nė kri­zė ša­ly­je ir at­liep­ti Ukrai­nos vi­suo­me­nės sie­kiai dėl in­teg­ra­ci­jos į Eu­ro­pos Są­jun­gą ir ša­lies de­mo­kra­ti­nės at­ei­ties.

An­tra­die­nio va­ka­rą, kai si­tua­ci­ja Ki­je­ve ta­po itin įtemp­ta, prem­je­ras jau bu­vo pa­skel­bęs, jog ra­gi­na Ukrai­nos va­do­vy­bę nu­trauk­ti smur­tą prieš sa­vo ša­lies ci­vi­lius gy­ven­to­jus ir tai­kiu bū­du kuo sku­biau spręs­ti su­si­da­riu­sią pa­dė­tį. „U­krai­nos va­do­vy­bė pri­va­lo su­stab­dy­ti kri­zės es­ka­la­vi­mą, nu­trauk­ti Mai­da­no štur­mą ir įsik­lau­sy­ti į opo­nen­tų ar­gu­men­tus. Ša­lies at­ei­tis pri­klau­so nuo po­li­ti­nių ly­de­rių bran­dos ir at­sa­ko­my­bės prieš sa­vo tau­tą. Įvy­kiai Ki­je­vo cen­tre ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­mi, smur­tas prieš Ukrai­nos gy­ven­to­jus tu­ri bū­ti nu­trauk­tas“, – ci­tuo­tas prem­je­ras A.But­ke­vi­čius. A.But­ke­vi­čius vi­sos Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės var­du par­agi­no Ukrai­nos ly­de­rius elg­tis at­sa­kin­gai ir kuo sku­biau su­sės­ti dia­lo­gui su opo­zi­ci­ja sie­kiant tai­kaus spren­di­mo.

lzinios.lt

© 2014, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.