0

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną apsilankant Gedimino pilyje

kovo 11, 2014 NAUJIENOS, Šventės

Ge­di­mi­no pi­lies bokš­tas – Vil­niaus ir Lie­tu­vos sim­bo­lis su­lau­kia di­džiau­sio į sos­ti­nę at­vyks­tan­čių už­sie­nio tu­ris­tų su­si­do­mė­ji­mo. Pi­lies bokš­to mū­ro sie­nos me­na se­nuo­sius lai­kus mies­to ir vals­ty­bės kū­ri­mo­si pra­džią.

Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės die­ną Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis mu­zie­jus kvie­čia į is­to­ri­jos pa­ži­ni­mo pa­mo­kas Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te. Te­mi­nė­se eks­kur­si­jo­se ir edu­ka­ci­nė­se prog­ra­mo­se pri­sta­to­ma pi­lies, sos­ti­nės ir vals­ty­bės is­to­ri­ja. Ko­vo 11-ąją eks­kur­si­jos Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te vyks 11 val., 12 val., 13 val., 14 val. ir 15 val.

Lie­tu­vos nau­jau­sių lai­kų is­to­ri­ją bokš­te pri­me­na me­mo­ria­li­nė len­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­va­no­riams, 1919 m. sau­sio 1 d. pir­mą kar­tą Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te iš­kė­lu­siems Lie­tu­vos vė­lia­vą. Tra­di­ci­ja at­gi­mė po pen­kias­de­šim­tį me­tų tru­ku­sių oku­pa­ci­jų, pra­si­dė­jus Lie­tu­vos tau­ti­niam at­gi­mi­mui, Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te Lie­tu­vos vė­lia­va iš­kel­ta 1988 m. spa­lio 7 d. At­kū­rus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, sau­sio 1-oji ta­po vals­ty­bi­ne šven­te – Lie­tu­vos vė­lia­vos die­na.

1989-ai­siais is­to­ri­nė Bal­ti­jos ke­lio ak­ci­ja pra­si­dė­jo nuo Ge­di­mi­no bokš­to Vil­niu­je ir nu­sid­rie­kė iki Her­ma­no bokš­to Ta­li­ne. Bal­ti­jos ša­lis su­jun­gu­sia­me ke­ly­je už ran­kų su­siė­mę sto­vė­jo 2–2,5 mln. žmo­nių iš­reiš­ku­sių bend­rą Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ir vals­ty­bin­gu­mo sie­kį. Bal­ti­jos ke­lio do­ku­men­ti­nis pa­vel­das ta­po tarp­tau­ti­nio UNES­CO re­gis­tro „Pa­sau­lio at­min­tis“ są­ra­šo da­li­mi.

Nuo šiol kiek­vie­ną sek­ma­die­nį kvie­si­me vil­nie­čius ir mies­to sve­čius ap­si­lan­ky­ti Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te, pri­si­min­ti Vil­niaus ir Lie­tu­vos is­to­ri­ją, pa­sig­ro­žė­ti at­si­ve­rian­čio­mis mies­to pa­no­ra­mo­mis. Sek­ma­die­nio eks­kur­si­jų lai­kas – 11 val. ir 14 val. Eks­kur­si­jo­se lau­kia­mi vi­si lan­ky­to­jai įsi­gi­ję bi­lie­tus – su­au­gu­siems 5 Lt, vai­kams 2 Lt.

lzinios.lt

© 2014, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.