0

Baltų karyba viduriniame ir vėlyvajame geležies amžiuje(3)

gruodžio 31, 2010 Archeologija, KARYBA

Tęsinys (tęsinysNr2. )
BALTAI.LT straipsnį rekomenduoja baltų karybos rekonstrukcija užsiimantiems karybos klubams*
Dr. Manvydas VITKŪNAS (VPU)

GINKLAI, JOJIMO REIKMENYS

Apie rytų galindų ginkluotę žinoma labai nedaug. Daugelyje rusų archeologų darbų, su kuriais pavyko susipažinti šio straipsnio autoriui, ginkluotės tema apeinama, dėmesį sutelkiant į kitas Moščino kultūros žmonių materialinės kultūros sritis– keramiką, papuošalus ir pan. G. Masalitinos disertacijos „Moščino kultūra“ santraukoje, skyriuje apie materialinę kultūrą, išskirtos tik šios svarbiausios Moščino kultūrą reprezentuojančios dirbinių grupės: segės, verpstukai, keraminiai indai(47).

V. Sedovas mini du piliakalniuose aptiktus ginkluotės fragmentus – įmovinį ietigalį iš Ogubo piliakalnio ir apskritą skydo umbą iš Moščino piliakalnio. Rastus kirvius archeologas priskiria darbo įrankių grupei(48).


Išsamesnės informacijos apie rytų galindų ginkluotę, patekusią į XI–XII a. pilkapius kaip įkapės, randame O. Proškino straipsnyje(49). Traškovičių pilkapyne (Rusija, Kalugos sritis), pilkapyje Nr. 1, šalia vyro griaučių, prie dešinės rankos, rasti padėti ietigalis ir kirvis. Ietigalis – įmovinis, ištęsto trikampio formos. Skerspjūvis – ištęsto rombo formos. Pagal A. Kirpičnikovo  sudarytą klasifikaciją šis ietigalis artimiausias III A tipui ir datuotinas IX  a.–XI a. pradžia(50).

Tame pačiame kape aptiktas geležinis pentinis kirvis. Jis datuojamas X–XII a.(51) Kirvio pentis paplatinta ir turi vadinamąsias atsparnėles, ašmenys link koto išplatinti. Lietuvos teritorijoje rasti panašūs kirviai datuojami II tūkstm. pradžia(52).
Taip pat Traškovičių pilkapyne, pilkapyje Nr. 12, rastas peilis ir siauraašmenis pentinis kirvis su atsparnėlėmis, žemiau penties įgniaužtu siauru korpusu. Panašių kirvių randama plačiame Rytų Europos regione. Lietuvoje jie vienų tyrėjų datuojami V–XI a.(53) , kitų autorių – ne ankstesniu kaip X a. (54) A. Kirpičnikovas Traškovičių pilkapyne rastą kirvį datavo XI a.(55)
Tyrinėjant Suprutų piliakalnį (Rusija, Tulos sritis), rasti du VIII–X a. datuojami kirviai – kovinis siauraašmenis pentinis kirvis su atsparnėlėmis ir daug šiurkštesnių formų siauraašmenis pentinis kirvis be atsparnėlių (56). Radiniai datuojami laikotarpiu, kai piliakalnyje buvusi rytų galindų pilis buvo sunaikinta ir iš naujo pastatyta jau viatičių. Panašu, kad iš minėtų kirvių bent pirmasis (su atsparnėlėmis) yra baltiškos kilmės.
Ietis ir kovos kirvis – gana dažnas kario ginkluotės kompleksas kai kurių baltų genčių teritorijoje. ypač dažnai jų randama vidurinio, rečiau – vėlyvojo geležies amžiaus lietuvių pilkapiuose. Gali būti, kad panašus ginkluotės kompleksas buvo naudojamas ir toli į rytus gyvenusių rytų galindų.
Tarp lietuvių ir toli į rytus nuo jų gyvenusių rytų galindų viduriniame geležies amžiuje gyveno dar vienos baltų kultūros (Tušemlios-Bancerovo) atstovai. Jų ginkluotę tyrinėjęs E. Šmidtas teigia, kad kario ginkluotės kompleksą sudarė kovos kirvis, ietis, peilis, lankas ir strėlės(57). Veikiausiai panašų ginkluotės rinkinį galėjo turėti ir rytų galindai. Kirvį, ietį ir peilį turėjo turėti daugelis karių, o kad kario ginkluotei buvo priskirtas lankas ir strėlės, atsekti pagal archeologinių tyrimų duomenis labai sunku. Akivaizdu, kad lankas ir strėlės buvo naudojami, tačiau daugelis baltų į kapus jų išvis nedėdavo arba dėdavo itin retai. Moščino kultūros srityje gana įvairi strėlių antgalių kolekcija aptikta Suprutų piliakalnyje. Publikacijoje internete pateikiama tik bendra visų antgalių nuotrauka ir pažymima, kad šie antgaliai datuojami III–X a.(58)
Taigi bent dalis jų neabejotinai priklausė rytų galindams arba pateko į piliakalnį juos puolusių priešų atakų metu.
Anot V. Sedovo, rytų galindai naudojo gana plataus tipologinio spektro strėlių antgalius, dažniausiai – įtveriamuosius, rečiau – įmovinius. Moščino piliakalnyje rasti du geležiniai strėlių antgaliai su užbarzdomis – su įkote ir be jos(59).
Rytų galindų pilkapiuose Rusijos Kalugos srityje randama vyrų kapų su greta palaidotais arkliais arba atskirų žirgų kapų.
Traškovičių pilkapyno pilkapyje Nr. 1 žirgas buvo palaidotas paguldytas ant šono prie velionio kojų. Pilkapyne tarp Vasiljevskojės ir Paršino kaimų, pilkapyje Nr. 9, rastas palaidotas tik žirgas.
Viename iš dviejų Vygorės pilkapyno pilkapių rastas palaidotas žirgas ir molinė urna su degintiniais žmogaus palaikais, o pilkapio sampile aptikta angliukų. Kitame pilkapyje jokių palaidojimo pėdsakų nerasta(60). Šis pilkapis laikytinas simboliniu kapu – kenotafu, supiltu iš karo žygio negrįžusiam kariui. Minėtuose pilkapiuose su žirgų palaikais nerasta jokių žirgo aprangos detalių.
Manytume, jog rytų galindai, be abejo, žirgais jodinėjo ir veikiausiai buvo įgudę kariai raiteliai. Tai liudija žirgų laidojimas greta karių kapų pilkapiuose.


Išnašos

45   Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв., Москва, 1982, c. 41.
46   Третьяков П. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге, Москва–Ленинград, 1966, с. 235.
47   Массалитина Г. Мощинская культура. автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук, Москва, 1994, c. 8–9.
48   Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв., Москва, 1982, c. 43.
49   Прошкин О. О некоторых курганных погребениях Верхнего Поочья и Верхнего
Подесенья, Археологические памятники среднего Поочья, вып. 4, Рязань, 1995 , с. 112–
119.
50 Кирпичников  А. Древнерусское  оружие,  Свод  археологических  источников,  EI-36,  вып. 2, Москва–Ленинград, 1966, c. 13–14.

51   Прошкин О. О некоторых курганных погребениях Верхнего Поочья и Верхнего Подесенья, Археологические памятники среднего Поочья, вып. 4, Рязань, 1995 , с. 112–119.
52   Volkaitė-Kulikauskienė R. Ginklai,  iš lietuvių materialinės kultūros  iX–Xiii amžiuje, t. II,
Vilnius, 1981, p. 36.
53   Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V–IX a.), Vilnius, 1996, p. 144–145; Казакявичюс В. Оружие балтских племен II–VIII веков на территории Литвы, Вильнюс, 1988, c. 81.
54   Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuviai X–XII amžiais, Vilnius, 1970, p. 217.
55   Кирпичников А. Древнерусское оружие, Свод археологических источников, EI-36, вып. 2, Москва-Ленинград, 1966, c. 112–113.
56   Щекино – городище Супруты, http:// www.schekino.net/pages/page_19.htm (Tikrinta 2008 11 25.)
57   Шмидт Е. Вооружение и снаряжение войнов-всадников тушемлинских племен
Поднепровия, Гiстарычна – археалагiчны сборнiк, т. 6, Мiнск, 1995, с. 106.

58   Щекино – городище Супруты, http:// www.schekino.net/pages/page_19.htm (Tikrinta 2008 11 25.)
59   Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв., Москва, 1982, c. 79, таб. XIII:3,5.
60   Прошкин О. О некоторых курганных погребениях Верхнего Поочья и Верхнего Подесенья, Археологические памятники среднего Поочья, вып. 4, Рязань, 1995 , с. 112–119.

Laukite tęsinio

BALTAI.LT paruošė pagal GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS, KARO ARCHYVO XXIV, Vilnius 2009 medžiagą

© 2010, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.