0

Pajūryje įrengs naują paplūdimį

lapkričio 21, 2015 Kurkime Lietuvą

Denisas NIKITENKA\\

Klaipėdos rajono valdžia jau kitais metais ties Karklės kaimeliu už dešimtis tūkstančių eurų įrengs 2 km ilgio paplūdimį su visa būtina infrastruktūra, skęstančiųjų gelbėjimo postu.

Tai bus pir­mas ir vie­nin­te­lis šio ra­jo­no ad­mi­nis­truo­ja­mas ci­vi­li­zuo­tas plia­žas, apie ku­rio bū­ti­ny­bę kal­bė­ta ke­lis de­šimt­me­čius. Tiek po­li­ti­kai, tiek tu­riz­mo spe­cia­lis­tai ne­abe­jo­ja, kad nau­ja poil­sio oa­zė ga­li tap­ti rim­ta kon­ku­ren­te Meln­ra­gei ir Pa­lan­gos pa­plū­di­miams. Da­bar for­ma­liai vi­sas Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis pa­jū­rio ruo­žas yra lau­ki­nis.

 Klaipėdos rajonas ruošia staigmeną: ties Karkle ketinama įrengti civilizuotą paplūdimį su būtina infrastruktūra. © Deniso Nikitenkos (LŽ) nuotrauka


Klaipėdos rajonas ruošia staigmeną: ties Karkle ketinama įrengti civilizuotą paplūdimį su būtina infrastruktūra © Deniso Nikitenkos (LŽ) nuotrauka

Nu­ma­tė investicijas

Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, tu­rin­ti pri­ėji­mą prie jū­ros, yra vie­nin­te­lė, ne­įren­gu­si nė vie­no ofi­cia­laus pa­plū­di­mio. Nuo Gi­ru­lių iki Ne­mir­se­tos be­sid­rie­kian­ti Bal­ti­jos pa­kran­tė lai­ko­ma lau­ki­niais pa­plū­di­miais. To­kia si­tua­ci­ja ne kar­tą kė­lė nuo­sta­bą tu­riz­mo plė­to­to­jams, mat dėl ele­men­ta­rios inf­ras­truk­tū­ros ne­bu­vi­mo tu­ris­tai ir poil­siau­to­jai mie­liau ren­ka­si ci­vi­li­zuo­tus Klai­pė­dos ar Pa­lan­gos plia­žus. De­šimt­me­čius ki­šo ko­ją ne­sut­var­ky­ta tech­ni­nė ba­zė: tik 2005 me­tais pa­tvir­tin­ta Pa­jū­rio re­gio­ni­nio par­ko (PRP) pla­na­vi­mo sche­ma ir tik prieš tre­je­tą me­tų – ra­jo­nui pri­klau­san­čio pa­jū­rio ruo­žo de­ta­lu­sis pla­nas. Be šių do­ku­men­tų ne­bu­vo ga­li­ma nie­ko da­ry­ti.

Anot Klai­pė­dos ra­jo­no me­ro Vac­lo­vo Dač­kaus­ko, da­bar pa­ga­liau jau yra vi­sos ga­li­my­bės įreng­ti pir­mą­jį ci­vi­li­zuo­tą pa­plū­di­mį ties Kark­lės kai­mu. „E­sa­me pa­si­ry­žę jau ki­tą­met jį tu­rė­ti. Kai bus tvir­ti­na­mas sa­vi­val­dy­bės 2016-ųjų biu­dže­tas, šiam tiks­lui nu­ma­ty­si­me lė­šų, ma­žiau­siai 50 tūkst. eu­rų. Ta­čiau ga­li pri­reik­ti ir dau­giau, to­dėl vis­kas pri­klau­sys nuo Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­li­ti­nės va­lios“, – LŽ sa­kė jis.

Me­ro tei­gi­mu, kal­ba­ma apie 2 km pa­jū­rio ruo­žą nuo Ri­ki­nės upe­liu­ko žio­čių ties Kark­lės šiau­ri­ne da­li­mi iki „Žil­vi­čio“ sto­vyk­la­vie­tės pie­ti­nė­je. „Bus pa­sta­ty­tos per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos, suo­liu­kai, bio­tua­le­tai, šiukš­lia­dė­žės. Taip pat skai­čiuo­si­me ir sprę­si­me, ar jau ki­tą­met sam­dy­si­me skęs­tan­čių­jų gel­bė­to­jus. Gal­būt už­tek­tų vie­no pos­to su dviem bu­din­čiais gel­bė­to­jais. O iš­ties jų rei­kė­tų bent še­šių, nes gel­bė­to­jai dirb­tų pa­mai­no­mis va­sa­ros se­zo­no me­tu. Tar­si­mės su po­li­ti­kais, kal­bė­si­mės su Pa­lan­ga, Klai­pė­da, rem­si­mės jų pa­tir­ti­mi“, – pa­sa­ko­jo me­ras.

Taip pat pla­nuo­ja­ma pa­plū­di­my­je įreng­ti gė­lo van­dens sto­te­les. Bus pa­skir­tas ir vie­nas pri­žiū­rė­to­jas, ku­ris tvar­kys plia­žą. Pa­va­sa­rį ke­ti­na­ma at­nau­jin­ti bei su­tvar­ky­ti me­di­nius laip­tus, ve­dan­čius į pa­jū­rį, ta­kus. „Pa­ga­liau tu­ri­me ženg­ti šį žings­nį, nes jau tiek me­tų kal­bė­ta, lauk­ta te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tų, bet fi­ziš­kai nie­ko ne­da­ry­

ta. Tu­ri­mą pa­jū­rio ruo­žą ra­jo­nas tu­ri iš­nau­do­ti efek­ty­viau“, – pri­pa­ži­no V. Dač­kaus­kas.

Se­niai reikėjo

Spe­cia­lis­tai džiau­gia­si, kad ci­vi­li­zuo­to plia­žo įren­gi­mas Kark­lė­je bū­tų ti­kra nau­jo­vė ir ge­ras pos­tū­mis plė­to­jant tu­riz­mą Klai­pė­dos ra­jo­ne. „Po­rei­kis tu­rė­ti ofi­cia­lų pa­plū­di­mį su vi­sa bū­ti­na inf­ras­truk­tū­ra ra­do­si la­bai se­niai. Rek­la­muo­ja­me sa­vo pa­jū­rį, jo iš­skir­ti­nu­mą dėl ak­me­nuo­to dug­no, kran­to, nuo­sta­bių skar­džių, bet la­biau­siai – gam­tos gro­žį. Anks­čiau plia­žų tu­ris­tams rek­la­muo­ti ne­la­bai bu­vo ga­li­ma, nes jų ofi­cia­lių ir ne­bu­vo. Ne­bu­vo įreng­ta nei per­si­ren­gi­mo ka­bi­nų, nei šiukš­lia­dė­žių, nei bio­tua­le­tų. Bus nuo­sta­bu, jei jau ki­tais me­tais tu­rė­si­me nor­ma­lų pa­plū­di­mį“, – LŽ sa­kė Klai­pė­dos ra­jo­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro va­do­vė Dai­va Bui­vy­die­nė.

Jos tei­gi­mu, ci­vi­li­zuo­to plia­žo įren­gi­mu ypač su­in­te­re­suo­ti pa­tys Kark­lės kai­me­lio gy­ven­to­jai. „Šia­me kai­me­ly­je yra 19 vie­tų, kur tei­kia­mos ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos, yra kem­pin­gai, sto­vyk­la­vie­tė. Na­tū­ra­lu, kad žmo­nės Kark­lė­je ap­sis­to­ja dėl jū­ros kai­my­nys­tės, ta­čiau nu­ėję iš­si­mau­dy­ti plia­že ne­ran­da net suo­liu­kų. Gal kai ką ir ža­vi tas lau­ki­nio pa­plū­di­mio sta­tu­sas, ta­čiau ma­no­me, kad įren­gus inf­ras­truk­tū­rą pa­jū­ris bū­tų dar la­biau lan­ko­mas“, – svars­tė ji.

Klai­pė­dos ra­jo­no po­li­ti­kai ti­ki­na, kad Kark­lės plia­žo iš­nau­do­ji­mas tu­riz­mui – kaip tik lai­ku, mat nuo ki­tų me­tų įva­žia­vi­mas į Pa­lan­gos mies­to sa­vi­val­dy­bę (į jos te­ri­to­ri­ją pa­ten­ka ar­ti­miau­sias Ne­mir­se­tos pa­plū­di­mys) bus ap­mo­kes­tin­tas 5 eu­rų mo­kes­čiu. To­dėl esą Kark­lė tap­tų al­ter­na­ty­va pa­tek­ti prie jū­ros ne­mo­kant nė cen­to. „At­si­ras­tų nau­ja tu­riz­mo plė­tros ni­ša. Lie­tu­va tu­ri la­bai ma­žai pa­jū­rio, to­dėl jį rei­kia iš­nau­do­ti de­ri­nant gam­to­sau­gą ir tu­riz­mo po­rei­kius“, – ti­ki­no D.Bui­vy­die­nė.

Ci­vi­li­zuo­to pa­plū­di­mio įren­gi­mui ties Kark­le ne­prieš­ta­rau­ja ir PRP di­rek­ci­ja. „Sa­vi­val­dy­bė tu­ri to­kią tei­sę, bet abe­jo­ju, ar jau ki­tą­met tas plia­žas bus įtei­sin­tas kaip ofi­cia­lus. Tam rei­kia di­des­nių in­ves­ti­ci­jų: ma­žiau­siai 100 tūkst. eu­rų per me­tus. Juk tu­ri bū­ti ir gel­bė­to­jai, ir me­di­ci­nos punk­tas, ir gė­lo van­dens čiau­pai ar ki­ti pa­plū­di­my­je bū­ti­ni da­ly­kai. O tai kai­nuo­ja ne­ma­žus pi­ni­gus. Ma­nau, ki­tą­met bus įreng­ta tik mi­ni­ma­li inf­ras­truk­tū­ra ne­su­tei­kiant ofi­cia­laus pa­plū­di­mio sta­tu­so. Tie­sa, vis­kas pri­klau­sys nuo ra­jo­no po­li­ti­kų va­lios“, – LŽ sa­kė PRP di­rek­to­rius Da­rius Ni­cius.

Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad da­bar, pa­tvir­ti­nus pa­jū­rio ruo­žo de­ta­lų­jį pla­ną, yra vi­sos tei­si­nės ga­li­my­bės įreng­ti ofi­cia­lų pa­plū­di­mį. Dar vie­na vie­ta, kur tai no­ri­ma pa­da­ry­ti – Bal­ti­jos pa­kran­tė tarp Gi­ru­lių ka­ri­nių įtvir­ti­ni­mų ir Olan­do Ke­pu­rės.

„Lietuvos žinios“

© 2015, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.