0

KELETAS RODU GASPADORKOMS

vasario 22, 2011 Istorija

KELETAS RODU GASPADORKOMS IR SZlAP CNATLYWAl PASISZOWUSIOM MOTERYSTES  STONE TRIWOTl MOTERISZKOMS. INWAIRIOPIEM JU ŽYWATOS PRIETYKIAMS, ISZGULDYTOS MAISZIOGALOS WAITO NASZLĖS KATRĖS SULIAWIENĖS METUOSE 1771.


1. Jei tėtusziu waiszinamam bernui wiralas nuog szaukszto warwa ant stalo, dabokis — tatai ne isz sarmatlywumo — apsiženijes bus pijokas, ba jau ir dabar dėl szito paczio anam grėbliai dreba.
2. Newalna tekėt nė isz meilės, nė dėl turto, nė dėl to, Jog giminė spiria ant wyro, katras wirszesnis 80 metu, ba karsziam diedui Diewas ant waiku skupus, o anam spėriai pasimirus, jo turtus welei atsiglemsz jojo giminė, o tawo nubludijusia dora — szėtonas.
3. Patėmijau, jog retadancziai bernai — žingeidžiausi meilėje.

4. Jei jaunikis dar ir per wesele tau in ausi suoks, kad tawe wisa gywenima cackins ir kaip balandėle ant rankelių nėszios, reiszkia, tau jisai ir ligi grabo lentai bus melagis.
5. Wyra atpratyt gert kaip- smaką, geriausia pacziai ne tik kožna ryta-wakara tai daryti, jam
siūlyt, bet Ir pacziai plempt sykiu su juo ir kartot jo blewyzgas. Jei szitokia ławo szėnawonė ir gywata jam neapkars, tai wisłiek pirma tawes nukeips. Ale, tai gerai: geri žmonės tau inpirsz kita, jei ne cziuinesni isz povyzos, tai bent skupesni jei ne dėl sawo sweikatos, tai bent dėl pinigo alinimo.
6. Sodint agurkus dera ne pacziai, ale wyrui, bet kai anas tai darys, reik jam duot gert alu isz uzbono ir agurkai tokio didumo užderės, kaip tas uzbonas.
7. Jei kepdama duona ar ragaiszi wis kikensi, wis juoksies in sweczia, duonos luobas bei ragaiszio pluta bus susprogczijus.

© 2011, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.