0

Švietimo sistemos darbuotojų apklausa apie naujus religinius judėjimus

lapkričio 22, 2010 NAUJIENOS, PASAULĖŽIŪRA, Psichologija

Teisingumo ministerijos prašymu Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius išplatino mokyklų vadovams kreipimąsį dėl  specialios anketos pildymo. Žemiau pateikiame kreipimosi tekstą ir išplatintą informaciją mokytojams.

Gerbiami pedagogai,

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atlieka apklausą. Maloniai prašome atsakyti į anketos klausimus.

Šios apklausos tikslas – nustatyti, kiek aktuali mokyklose dirbantiems socialiniams pedagogams ir psichologams informacija apie Lietuvoje veikiančias naujas religines ir dvasines grupes. Ši apklausa yra organizuojama tarp policijos, socialinės apsaugos sistemos, švietimo sistemos ir įkalinimo įstaigų darbuotojų.

Anketa yra anoniminė, visa informacija, kurią mums pateiksite, liks konfidenciali ir bus panaudota tik informacijos apibendrinimui ir analizavimui.

Komisija valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti 2010-03-26 posėdyje nusprendė pasiūlyti Vidaus reikalų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai bei Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos atlikti apklausą darbuotojų grupėse, kurioms gali būti naudingi mokymai apie naujuosius religinius judėjimus, ir išsiaiškinti, ar yra tokių mokymų poreikis.

Atsižvelgdama į Komisijos sprendimą Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su minėtų institucijų atstovais, parengė specializuotas anketas kiekvienai institucijai. Apklausos tikslas yra nustatyti, kiek dažnai policijos pareigūnai, pedagogai, socialiniai darbuotojai, kalėjimų inspektoriai, dirbantys kalinių socialinės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos srityse, susiduria su įvairių religinių ir dvasinių grupių atstovais, bei ar minėtų darbuotojų grupėms yra reikalinga informacija apie Lietuvoje veikiančias naujas religines ir dvasines grupes.

Elektroninį jos variantą pamatyti adresu:  http://tinyurl.com/2vlr3mr

Kyla klausimas, ar 10 klausimų anketa skirta padėti mokytojams susigaudyti tarp naujų dvasinių judėjimų ir religijų, ar dominuojanti religija bando per savo tikybai priklausančius valdžios atstovus platinti neaiškios pozicijos nuomonę apie kitus dvasinius/ religinius judėjimus. Nepaslaptis, kad tradicinėms religijoms nepriklauso tokie judėjimai, kaip Romuva ir kitos baltiškos pakraipos atstovai.

Todėl natūraliai kyla klausimas, kodėl tikyba dėstoma tik krikščioniškos pakraipos, kodėl neruošiamas dokumentas tokias galimybes suteikti ir kitoms konfesijoms ir kitiems dvasiniems mokymams, kaip pavyzdžiui budizmas, bono, šamanizmas, kurios dominuojančios religijos vadovų įvardinamos kaip pagoniškos? Šiuo metu kaimo mokyklose net etika ne visur dėstoma, nes „kunigėliui tai gali nepatikti“.  Neretai ir visa mokykla pamokų metu dalyvauja vietinėse kaimo mišiose.Neretai kunigas mokykloje yra „vienintelis“ dvasinio ugdymo autoritetas. Šiuo metu po visą pasaulį sklandantis pedofilijos skandalas tik parodė, kad žmonės nėra saugūs net savo religinio ir dvasinio atstovo aplinkoje, patikėdami bažnyčiai savo vaikus.

Ar kas gali užtikrinti, kad per tikybos pamokas vaikai negauna tam tikros ideologijos dozę, kuri žaloja sveikai mąstantį vaiką apie Gamtą ir jos dėsnius?  Vienas iš tokių klausimų „Ar Jūsų darbe Jums per pastaruosius 5 metus teko susidurti su mokiniais ar mokinių tėvais, kurie prašo informacijos ar pagalbos, susijusios su naujų religinių ar dvasinių grupių veikla?“ kalba, kad ne tik sektos įtakoja mokinius, bet ir jų tėvus. Bet klausimai liečia tik naujus judėjimus. O ką daryti tiems, kurie ieško informacijos ir prašo pagalbos dėl dominuojančios konfesijos dvasininkų savivalės? Per kokią pamoką tai galėtų būti išdėstoma, jei kaimo mokykloje net etikai negali sudaryti sąlygų. Dažnai išgirsti, kad vaikas nenori lankyti tikybos, bet etikos pamokų nėra, arba, kad kunigėlis sakė netuoksias ir nelaidosias, jei kas nelankys tikybos. Tokiais atvejais tėvai patiria psichologinį smurtą, nes nenori konfliktuoti su vietine kaimo bendruomene, vengia apkalbų, bando vaikus priversti lankyti tikybą.

Šis naujas Teisingumo ministerijos prašymas nėra atsitiktinis, nes religinių grupių ir konfesijų įteisinimo komisijai vadovauja tie patys dominuojančios religijos atstovai (pvz. NRTIC specialistai: D. Glodenis, A. Peškaitis, A. Navickas...), kurių požiūriu, pavyzdžiui, Romuva yra prilyginama sektai, kuri negali turėti konfesijos statuso. Šį teiginį atvirai per televiziją yra išsakęs Algirdas Patackas.

Senąjį tikėjimą pasirinkęs tautietis vėl atsiranda dvilypėje situacijoje, ar tapti 0,04 % “ baltų tikybos“ atstovu, kur lietuvių tautos senasis tikėjimas nėra laikoma tradicine religija, nes tradicijos laikomos tik krikščioniškos. Ar bandyti save priskirti prie 0,01 % sektoms ar ezoteriniems judėjimams, kurie kelia pagrįstus klausimus apie žmogaus dvasinio ugdymo monopoliją Lietuvoje. Ir viena ir kita senąjį baltų tikėjimą paverčia baubu, kurį sulygina su  sektomis, kurios yra toleruojamos tik tol, kol nesigviešia 2 nuošimčių visų gyventojų pajamų.

© 2010, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.