0

Šveicarai stabdo didįjį tautų kraustymąsi

vasario 21, 2014 Pasaulio įvykiai

Jūratė MIČIULIENĖ//

Prieš ke­le­tą die­nų švei­ca­rai re­fe­ren­du­me nu­bal­sa­vo už im­ig­ra­ci­jos ri­bo­ji­mą. To­kį pa­siū­ly­mą iš­kė­lu­si ul­tra­de­ši­nių­jų Švei­ca­ri­jos liau­dies par­ti­ja ma­no, kad im­ig­ra­ci­ja griau­na na­cio­na­li­nius pa­ma­tus.

Kol tai bu­vo tik vie­nos, ra­di­ka­lia lai­ko­mos par­ti­jos siū­ly­mas, nie­kas per daug ne­krei­pė į tai dė­me­sio. Ta­čiau kai už im­ig­ra­ci­jos kvo­tų įve­di­mą bal­sa­vo 50,3 proc. re­fe­ren­du­mo da­ly­vių, ta­po aki­vaiz­du – mig­ran­tų prob­le­ma ak­tua­li dau­gu­mai švei­ca­rų ir jie ne­no­ri taiks­ty­tis su šio pro­ce­so pa­sek­mė­mis. To­kiai di­de­lei da­liai Švei­ca­ri­jos pi­lie­čių ne­ga­li kli­juo­ti ra­di­ka­lų eti­ke­tės. Gal tai pa­ska­tins ir Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) aps­vars­ty­ti, ar ma­žos tau­tos Bend­ri­jo­je ti­krai jau­čia­si sau­gios, ar di­džio­jo eko­no­mi­nio tau­tų kraus­ty­mo­si lai­kais ne­rei­kė­tų pa­gal­vo­ti ir su­da­ry­ti są­ly­gų joms iš­lik­ti – dėl pa­čios ES įvai­ro­vės.

Švei­ca­rų re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tai by­lo­ja, kad ma­žai vals­ty­bei vis dėl­to svar­biau iš­lai­ky­ti iden­ti­te­tą, nei rū­pin­tis pi­gia dar­bo jė­ga, eko­no­mi­kos kles­tė­ji­mu. Ypač kai ta ša­lis ir taip kles­ti.

Jei taip įvyk­tų Lie­tu­vo­je, tuo­jau bū­tų įžvelg­ta il­ga Mask­vos ran­ka, o pa­trio­tiš­kas idė­jas iš­kė­lu­sios jė­gos ap­kal­tin­tos slap­tais kės­lais – ban­dy­mu at­plėš­ti ša­lį nuo ES. Švei­ca­rai, nors ir ne­bū­da­mi ES na­riai, tik pri­klau­san­tys Eu­ro­pos eko­no­mi­nei erd­vei, iš­drį­so pa­sip­rie­šin­ti ES pri­nci­pams. Toks jų spren­di­mas su­kė­lė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nu­si­vy­li­mą, ku­ris jau iš­sa­ko­mas ir vie­šai, o Briu­se­lio po­li­ti­kai ma­no, kad vals­ty­bė, ne­vyk­dan­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų, ga­li bū­ti pa­pra­šy­ta pa­lik­ti mi­nė­tą zo­ną.

Table 1. Foreigners in Switzerland by Region and Select Non-EU Countries, 2007

Nationality Number of foreigners Percent of total
Total 1,703,744 100
EU-27/EFTA 1,024,542 60.1
non-EU-27/EFTA 679,232 39.9
Region
Europe 1,454,077 85.3
Asia 109,113 6.4
Africa 66,599 3.9
Latin America 44,740 2.6
North America 24,270 1.4
Oceania 3,777 0.2
Stateless/Unknown 1,198 0.1
Non-EU countries
Serbia and Montenegro 196,078 11.5
Turkey 75,382 4.4
Macedonia 60,509 3.6
Bosnia and Herzegovina 41,654 2.4
Croatia 38,114 2.2

 

 

Note: EU-27 countries include Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and the United Kingdom. In addition to Switzerland, EFTA countries include Iceland, Liechtenstein, and Norway.

Source: Swiss Federal Statistical Office, La population étrangère en Suisse (Neuchâtel: FSO, 2008).

Ta­čiau pa­žvel­ki­me į si­tua­ci­ją švei­ca­rų aki­mis. Kai ša­ly­je jau ket­vir­ta­da­lis iš 8 mln. gy­ven­to­jų yra at­vy­kė­liai, vi­siš­kai su­pran­ta­ma, ko­dėl sen­bu­viai ne­ri­mau­ja. Im­ig­ran­tų ban­ga ne­slūgs­ta, vien per­nai į ma­žy­tę ša­lį at­vy­ko 80 tūkst. nau­jų už­sie­nie­čių. Be­pi­gu di­de­lėms tau­toms, ku­rio­se sve­tim­ša­liai tie­siog iš­tirps­ta ir bū­na pri­vers­ti pri­tap­ti prie vie­ti­nės kul­tū­ros. Ma­žoms tau­toms to­kie pro­ce­sai gre­sia iš­ny­ki­mu.

Jei ES na­cio­na­li­nį sa­vi­tu­mą lai­ko puo­se­lė­ti­na ver­ty­be, ko­dėl šiuo at­ve­ju švei­ca­rų re­fe­ren­du­mu par­eikš­tas no­ras ap­sau­go­ti ir iš­lai­ky­ti sa­vo tau­ty­bę ver­ti­na­mas taip ne­igia­mai? Žmo­gaus tei­sėms ES ski­ria­ma daug dė­me­sio. O tau­tų tei­sėms? Gal­būt pa­ju­tę šių tei­sių sty­gių švei­ca­rai ir su­kru­to bal­suo­ti už sa­vo iš­li­ki­mą. Dėl lais­vo as­me­nų ju­dė­ji­mo aukš­to pra­gy­ve­ni­mo ly­gio vals­ty­bei gre­sia ne­tek­ti sa­vo iden­ti­te­to. Be to, di­dė­jan­tis im­ig­ran­tų skai­čius pa­blo­gi­no pa­dė­tį ša­ly­je: pa­ki­lo būs­tų kai­nos, dėl užp­lū­du­sios dar­bo jė­gos su­ma­žė­jo at­ly­gi­ni­mai, ne­igia­mą po­vei­kį pa­ju­to svei­ka­tos ap­sau­gos, švie­ti­mo ir trans­por­to sis­te­mos.

(Photo: Poster to vote ”yes” to minaret ban in a Swiss meadow, 13 Nov 2009/Dario Bianchi)

(Photo: Poster to vote ”yes” to minaret ban in a Swiss meadow, 13 Nov 2009/Dario Bianchi)

Kad Švei­ca­ri­ja iš­lik­tų bent kiek švei­ca­riš­ka, aki­vaiz­du, kad jo­je tu­rė­tų bū­ti ko­kia nors kri­ti­nė im­ig­ran­tų ri­ba ir le­mia­mas vie­ti­nę kul­tū­rą puo­se­lė­jan­čių gy­ven­to­jų skai­čius. Juk sve­tim­ša­liui svar­bi ne vals­ty­bės kul­tū­ra, o di­des­nis už­dar­bis. Nie­kas nie­ko blo­ga ne­sa­ko apie at­vy­kė­lius, įsi­trau­ku­sius į vie­tos bend­ruo­me­nę ir ta­pu­sius jos da­li­mi. Švei­ca­rai skel­bė re­fe­ren­du­mą dėl ki­to­kių pa­vyz­džių, ku­rių pri­si­žiū­rė­jo ir Eu­ro­po­je, kur im­ig­ran­tams iš pra­džių bu­vo su­teik­tas pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis įsi­lie­ti į vie­ti­nę vi­suo­me­nę ir net ne­mo­ka­mai mo­ky­tis kal­bos. De­ja, dau­gu­ma jų sė­do ant spran­do vie­ti­nės so­cia­li­nės rū­py­bos sis­te­mai ir da­bar kaip įma­ny­da­mi nau­do­ja­si pa­šal­po­mis bei ki­to­mis leng­va­to­mis. To­kius „sve­čius“ no­ri­si pa­ly­gin­ti su bar­ba­rais: pa­ma­tė, kad kai­my­no na­mas di­des­nis, mo­der­nes­nis, pa­to­ges­nis, pra­ban­ges­nis, ja­me vis­ko pa­kan­ka, pa­si­bel­dė, įsi­tai­sė ant fo­te­lio ir nau­do­ja­si šei­mi­nin­ko me­tų me­tais kaup­tais dar­bo vai­siais. Ir dar pyks­ta, kai šis pa­baks­no­ja – eik dirb­ti. „O man ir taip ge­rai. Tu per daug ge­rai gy­ve­ni, ga­li ir ma­ne iš­lai­ky­ti“, – at­šau­na įsib­ro­vė­lis. Ar il­gai ga­li­ma taiks­ty­tis su to­kiu ne­pra­šy­tu sve­čiu?

Table 2. Select Religious Groups in Switzerland by Resident Population’sCountry of Birth or Region (in percent), 2000

Country of Origin Evangelical Reform Church Roman Catholicism Christian Orthodox Islam Hinduism
Switzerland 90.4 76 25.4 24.7 25.4
Germany 3.1 1.8 0.5 0.2 0.2
France 0.5 1.7 0.4 0.2 0.1
Italy 0.2 6.7 0.1 0.1 0.1
Turkey 2 14.0
Former Yugoslavia 0.1 1.6 51.3 42.8 0.1
North Africa* 0.1 0.1 0.5 4.8
United States 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
Sri Lanka 0.1 0.1 57.1
India 0.1 0.4 0.1 8.2
Other/not indicated 4.8 7.0 16.9 12.7 8.4
Total (number) 2,408,049 3,047,887 131,851 310,807 27,839

 

 

Note: *North Africa includes Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, and Egypt.

Source: Swiss Federal Statistical Office, Religionslandschaft in der Schweiz (Neuchâtel: FSO, 2004).

Kur­da­mi sa­vo ša­lies ge­ro­vę švei­ca­rai ne vie­ną de­šimt­me­tį in­ves­ta­vo į ją, klo­jo pa­ma­tus at­ei­nan­čioms kar­toms ir ti­kė­jo, kad vai­kų vai­kams bus ge­riau gy­ven­ti. To­dėl da­bar juos žei­džia ir pik­ti­na tie, ku­rie, nė pirš­to ne­pa­ju­di­nę, nė vie­no pra­kai­to la­šo ne­pra­lie­ję, sku­ba nau­do­tis jų dar­bo vai­siais. To­kiais pa­čiais skė­riais bri­tai lai­ko jiems ant spran­do sė­din­čius lie­tu­vius, len­kus, bul­ga­rus. Tik bri­tams ra­miau, nes šie at­ėjū­nai jų ne­nu­tau­tins.

Švei­ca­ri­jos vers­li­nin­kams svar­bi vien pi­gi dar­bo jė­ga, ku­ri ga­ran­tuo­ja eko­no­mi­nį ša­lies kles­tė­ji­mą. Ta­čiau ar jie ma­to, ką vals­ty­bė pra­ran­da ne­ban­dy­da­ma re­gu­liuo­ti šio pro­ce­so? Ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti kad ir iš mū­sų kar­čios so­vie­ti­nės pra­ei­ties. Į oku­puo­tas res­pub­li­kas nuo­lat siun­čia­mi ru­sa­kal­bių de­san­tai iš „pla­čio­sios tė­vy­nės“ bu­vo ge­riau­sias bū­das nu­tau­tin­ti jas. Už tau­ti­nės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą, bet ko­kį pa­sip­rie­ši­ni­mą Mask­vos nu­ma­ty­tai plė­trai „di­dy­sis bro­lis“ va­di­no lie­tu­vius eks­tre­mis­tais, fa­šis­tais, na­cio­na­lis­tais.

Jei da­bar Eu­ro­po­je vis daž­niau ke­lia­mas klau­si­mas dėl mig­ra­ci­jos ir ju­dė­ji­mo lais­vės, aki­vaiz­du, kad ku­riant ir ple­čiant de­mo­kra­ti­niais pa­grin­dais par­em­tą ES, kai mig­ran­tai pa­ma­žu tam­pa vis di­dė­jan­čia ir le­mian­čia jė­ga, ne­bu­vo pa­gal­vo­ta apie są­ly­gas ir tei­ses, lei­džian­čias iš­lik­ti tau­toms, sa­vi­toms ir ne to­kioms ag­re­sy­vioms vie­ti­nėms bend­ruo­me­nėms. Nuo im­ig­ran­tų dūs­tan­ti Nor­ve­gi­ja, nie­kaip su jais ne­su­sit­var­kan­ti Vo­kie­ti­ja, sie­kian­ti įvai­riais bū­dais su­sig­rą­žin­ti do­mi­nuo­jan­tį sa­vo tau­tiš­ku­mą, ma­tyt, pa­ska­ti­no švei­ca­rus im­tis iš­anks­ti­nių prie­mo­nių ir ri­bo­ti at­vy­kė­lių skai­čių.

Vie­nas ki­tas mi­li­jo­nas im­ig­ran­tų Lie­tu­vai tu­rė­tų ne­ati­tai­so­mų pa­sek­mių. Nai­vu ti­kė­tis, kad jie ims skai­ty­ti Kris­ti­jo­ną Do­ne­lai­tį, do­mė­tis Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, Nor­ber­to Vė­liaus vei­ka­lais ar puo­se­lė­ti mū­sų tau­tos is­to­ri­jos, kal­bos, kul­tū­ros pa­mink­lus. Be­lie­ka pa­si­džiaug­ti, kad kol kas ne­sa­me im­ig­ran­tų trokš­ta­mas eko­no­mi­nis ro­jus. Bet tik kol kas. Kol ge­res­nės rin­kos bus užim­tos. Ne­si­no­ri ti­kė­ti, kad ES ne­stos gin­ti ir ma­žų­jų tau­tų in­te­re­sų, o is­to­ri­jos va­do­vė­liai apie te­ri­to­ri­ją prie Bal­ti­jos ka­da nors ra­šys: „Čia ka­dai­se gy­ve­no lie­tu­viai.“

lzinios.lt

© 2014, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.