0

Kaip atsikratyti perdegusiomis lemputėmis?

spalio 4, 2014 EKO, Energetika, Gamtosauga, Technologijos

Diana Lietuvininkė//
Nese­niai atlikto visuomenės tyrimo rezul­tatai Lietu­voje atskleidė paradoksą: nors žmonės supranta, kad perde­gu­sias taupiąsias lem­putes reikia perdirbti, vis dėlto jas meta kartu su kit­o­mis buit­inėmis atliekomis – taip elgiasi 60 proc. respon­dentų (buvo apklausta 1006 respon­den­tai) ir tik 36 proc. perde­gu­sias lem­putes atid­uoda perdirbėjams.

Užsienio spaudos nuotr.

Užsienio spaudos nuotr.

Pasak tyrimą atliku­sios ben­drovės „Berent” atstovės Vai­dos Bröcher, tik labai maža dalis visuomenės žino tikrąsias priežastis, kodėl lem­putes reikia atid­uoti perdirbti: „Dau­guma respon­dentų – šiek tiek dau­giau nei 80 proc. – kaip pagrindines priežastis įvardijo lem­putėje esančias nuodin­gas medži­a­gas bei jų keliamą pavojų gam­tai. Iš esmės atsaky­mas kaip ir teisin­gas, tačiau juk visos panašios atliekos yra pavo­jin­gos dėl tų pačių priežasčių. Tikrąją perdirbimo priežastį – jose esantį gyvsidabrį – įvardijo tik 9 proc. respondentų”.

Kodėl negal­ima mesti į ben­drąjį atliekų konteinerį?

Elek­tros energiją tau­pančiose lem­putėse esantiems gyvsidabrio garams patekus į aplinką dideli­ais kieki­ais, gali būti užterš­tas dir­vožemis bei van­duo. Nors visos tau­pio­sios lem­putės taupo elek­tros energiją, jų sudė­tyje yra aplinkai pavo­jingų medži­agų: lakiojo gyvsidabrio ir kancero­geninių savy­bių tur­inčio met­alo. Pavyzdžiui, sudaužius lem­putės stiklą, garuo­jan­tis gyvsidabris gali patekti į žmogaus orga­nizmą ir sukelti apsin­uodi­jimą. Todėl šios lem­putės turi būti surenkamos atski­rai nuo bui­tinių atliekų ir atid­uo­damos perdirbti aplinkai draugišku būdu, užtikri­nant gyvsidabrio surinkimą ir saugų jo laikymą.

Kaip atskirti perdirbimui tin­ka­mas lemputes?

Perdirbimui per­duo­damos lem­putės ant pakuotės ir ant pačios lem­putės turi spe­cialų ženklin­imo sim­bolį – per­brauktą atliekų kon­tein­erį, nuro­dantį būt­iną atskirą elek­tron­inių ir elek­tron­inių įrenginių atliekų surinkimą.

Kur prid­uoti perde­gu­sias lemputes?

Perde­gusią lem­putę reikia saugiai, nesu­daužant ir neįske­liant, atgabenti į bet kurį surinkimo punktą ir atsar­giai, nemetant įdėti į spe­cialią dėžutę. Lempų ati­davi­mas aplinkai draugišku būdu yra papras­tas, kiekvienam prieina­mas ir nemokamas. Šiuo metu 46 mies­tu­ose Lietu­voje veikia 86 punk­tai, kuri­u­ose yra pri­imamos perde­gu­sios energiją tau­pančios lemputės. Spe­cialių dėžučių šioms lem­putėms surinkti yra par­duo­tu­vėse „Maz­gas“, „SLO“ bei „EMP recy­cling“ padalin­i­u­ose, preky­bos tin­klo „Topo cen­tras“ par­duo­tu­vėse, preky­bos cen­tru­ose „Senukai”, „Lesto“ klientų aptar­nav­imo centruose.

Perde­gusių lem­pučių surinkimo punktą greta savo namų rasite čia.

Keisti įpročius kliūčių nėra

Lem­pučių ati­davimui perdirbti kliūčių kaip ir nėra: surinkimo tin­klas pla­tus, plan­uo­jant pirkti naują lem­putę perde­gusią atid­uokite tame pači­ame preky­bos cen­tre. Žino­ji­mas padės ne tik rink­tis taupiąsias lem­putes, bet ir teisin­gai jomis atsikratyti.

Šie nedideli elgsenos pokyčiai neturės didelės įtakos jūsų gyvenimo kokybei, o poveikis aplinkai bus milžiniškas. Daugiau ekorekomendacijų ieškokite Facebook paskyroje.

www.ekorekomendacijos.lt

© 2014, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.