0

Baltų karyba viduriniame ir vėlyvajame geležies amžiuje(2)

gruodžio 30, 2010 KARYBA

Tęsinys (PradžiaNr1. )
BALTAI.LT straipsnį rekomenduoja baltų karybos rekonstrukcija užsiimantiems karybos klubams*
Dr. Manvydas VITKŪNAS (VPU)

Moščino kultūros sritis (rytų galindai)

Dabartinės  Rusijos  teritorijoje,  Okos  aukštupio  baseine,  ankstyvajame  ir senajame geležies amžiuje gyvavusios baltiškos Okos aukštupio kultūros  srityje  (dabar  ši  teritorija  daugmaž  apima  Rusijos  Federacijos  Kalugos  ir Tulos, taip pat iš dalies Oriolo, Smolensko ir Maskvos sritis) IV a. susiformavo Moščino kultūra. Jos pavadinimas kilo nuo Moščino piliakalnio netoli Mosalsko miesto Kalugos srityje pavadinimo.

Rusijos archeologo V. Sedovo ir kai kurių kitų tyrėjų nuomone, Moščino kultūra sietina su etnosu, slaviškuose šaltiniuose vadinamu „голядь“ – galindais. Šių galindų nereikėtų painioti su mums kur kas geriau žinomais galindais – vakarų baltais, gyvenusiais dabartinės Lenkijos šiauriniame pakraštyje, Olštyno apylinkėse, dažniausiai laikomais viena iš prūsų genčių,
rečiau – atskiru baltišku etnosu. Skiriant Okos aukštupio galindus nuo Mozūrijos ežeryno galindų, pirmieji (Moščino kultūros atstovai) vadintini rytų galindais.
Dėl sparčios slavų genčių invazijos vidurinio geležies amžiaus pabaigoje nutrūkus dviejų kitų Dniepro baltų kultūrų (Koločino ir Bancerovo-Tušemlios) raidai, rytų galindai iki pat viduramžių išliko lyg baltiška sala slavų apsuptyje.
Etnonimas „голядь“ – galindai – minimas Ipatijaus metraštyje(32).

Galindai (lenkų rekonstrukcija)

Rusų istorikas V. Pašuta šį galindų, kaip kunigaikščio Iziaslavo karinio žygio objekto, paminėjimą sieja su prūsų galindais (33), tačiau V. Sedovas šį teiginį ginčija ir Pamaskvio galindus laiko visiškai atskira gentimi. Tačiau jis neatmeta galimos tam tikros netiesioginės vakarų baltų įtakos Moščino kultūros formavimuisi ir ją aiškina Zarubincų kultūros poveikiu. Zarubincų kultūrai savo ruožtu įtakos galėjo turėti vakarų baltų Pamarių kultūra(34).
Moščino kultūra susiformavo ne tuščioje vietoje. Jos substratu tapo ankstyvesnė baltiška Okos aukštupio kultūra. Anot V. Sedovo, į Okos aukštupio kultūros arealą iš pietvakarių, nuo Desnos upės, III–IV a. skverbėsi Počepo kultūros gyventojai. Počepo kultūros atstovai buvo sumišusių baltiškų Juchnovo ir Zarubincų (kuri, kitų tyrinėtojų nuomone, buvo slaviška) kultūrų žmonių palikuonys. Taigi, anot V. Sedovo, III ir IV a. sandūroje į Okos aukštupio baseiną atsikėlusiems Počepo kultūros žmonėms susimaišius su senaisiais baltiškos Okos aukštupio kultūros gyventojais, atsirado Moščino kultūra. Tačiau vyraujantis komponentas šioje kultūroje buvo autochtonai – senųjų Okos aukštupio kultūros gyventojų palikuonys(35). Baltų palikimas Okos aukštupio regione – gausūs baltiški hidronimai(36).

Savo mirusiuosius Moščino kultūros žmonės laidojo sudegintus pilkapiuose. Skirtingai nuo to meto lietuvių genties, kuri laidojimo vietose formavo didelius pilkapynus, rytų galindai pilkapius pylė pavieniui arba mažomis grupėmis (po du, tris). Pilkapius jie apjuosdavo stulpinės konstrukcijos užtvaromis, lyg simbolinėmis gynybinėmis sienomis. Veikiami VIII a. į Okos aukštupį pradėjusių veržtis slavų (viatičių genties) rytų galindai išsaugojo laidojimo pilkapiuose tradiciją (ją iš baltų perėmė ir viatičiai). Greta ankstyvųjų, klasikinių, Moščino kultūros pilkapių su degintiniais kapais V. Sedovas
išskiria ir vėlyvuosius slavų, jau paveiktų rytų galindų, pilkapius: juose mirusiuosius pradėta laidoti nedegintus, tačiau su baltams būdingomis įkapėmis.
XI–XII a. kapai pilkapiuose, anot V. Sedovo, iš esmės jau yra viatičiams būdingo pavidalo (ypač pietinėje galindų arealo dalyje, iki Ugros ir Okos upių santakos). Tačiau kai kur viatičių kolonizacijos paribiuose XI–XII a. išliko ir pavienių galindų pilkapių. Dažniausiai jie jau yra bendruose pilkapynuose, kartu su viatičių kapais. Išskirtiniai šių kapų bruožai: nedeginto mirusiojo kūnas orientuotas galva į rytus; vyrų kapuose randama kirvių ir iečių – nebūdingos viatičiams įkapės(37). Viatičių vyrų kapuose XI–XIII a. datuojamuose pilkapiuose aptinkama diržų sagčių, žiedų ir apkalų, keramikos. Vienintelės į ginkluotę panašesnės įkapės – peiliai(38).
Dalis galindų gyvenamų žemių patyrė ne viatičių, bet kitos slavų genties – krivičių – kolonizaciją. V. Sedovas rytų galindams priskiria kai kuriuos pilkapius, tirtus Traškovičių pilkapyne (Rusija, Kalugos sritis). Anot archeologo, pilkapyje Nr. 1 tirtas vyro kapas yra ne krivičių, o baltų kilmės. Tai liudija įkapės (kirvis, ietigalis, molinis puodelis). Kirvio ir ieties kompleksas kape nebūdingas rytų slavams. Be to, labai svarbus šio kapo baltiškumo įrodymas – mirusiojo orientacija galva į rytus. Rytų slavai mirusiuosius dažniausiai laidojo galva į vakarus. Traškovičių pilkapyne į rytus taip pat orientuoti kapai pilkapiuose Nr. 12 ir Nr. 16. Pirmajame mirusiojo įkapės buvo kirvis ir peilis, antrajame – peilis ir sagtis (veikiausiai diržo). V. Sedovas išskiria dar nemažai pilkapynų, kuriuose randama galva į rytus palaidotų mirusiųjų kapų(39).
Minėtus Traškovičių pilkapyno pilkapius, taip pat kai kuriuos kitų pilkapynų kapus baltiškais laiko ir O. Proškinas, pateikiantis išsamią pilkapių, turinčių baltiškos laidosenos elementų, analizę(40). Vienu iš svarbių kai kuriuose
pilkapiuose palaidotų žmonių baltiškumo arba bent jau stiprios baltų įtakos požymių laikomas ir žirgų laidojimas greta vyrų kapų(41).
Rytų galindai, palaipsniui asimiliuojami slavų, savo žemėse išliko iki XII a., o gal ir ilgiau. V. Sedovo tvirtinimu, Senosios Rusios metraščiuose minima rytų galindų sritis net iki XV a. buvo neprieinama slavų kolonizacijai, kol Maskvos kunigaikščiai pradėjo kurti miestus. Tai lėmė galutinę šios baltų genties asimiliaciją(42).
Rytų galindai buvo ryčiausia baltų gentis viduriniame bei vėlyvajame geležies amžiuje ir sugebėjo iki pat viduramžių išlikti „paskutiniu bastionu“ kadaise plataus baltų arealo, kuris driekėsi nuo Baltijos jūros iki dabartinės Maskvos, rytiniame pakraštyje.

FORTIFIKACIJA

Moščino kultūros žmonės dažniausiai tam naudojo piliakalnius, kuriuose gyveno ankstesnės baltiškos Okos aukštupio kultūros atstovai. Tai daugiausia krantinio tipo piliakalniai, įrengti upių santakose arba kyšuliuose, turintys du tris stačius šlaitus, o nuo gretimų aukštumų pusės papildomai apsaugoti pylimo ir griovio. Pylimai supilti tik iš grunto (smėlio ir molio) arba turėjo medinį karkasą iš apdegintų rąstų, padengtų molio sluoksniu.
Pavieniai piliakalniai įrengti pelkių supamose atskirose kalvose. Vienas didžiausių rytų galindų piliakalnių – Moščino (Rusija, Kalugos sritis), davęs pavadinimą visai archeologinei kultūrai. Šio piliakalnio aikštelė trikampė, iš dviejų pusių apsupta Popoltos upės, o nuo gretimos aukštumos atskirta 2,5 m aukščio pylimo ir griovio. Griovyje kaip papildoma apsauga vidurinio geležies amžiaus pradžioje buvo įrengta aštriakuolių tvora. Piliakalnio aikštelėje gyvenamieji ir ūkiniai pastatai stovėjo išilgai gynybinės sienos(43).
Moščino kultūros piliakalnių randama ir dabartinio Maskvos miesto teritorijoje. Čia atsiradusios slavų gyvenvietės datuojamos XII a.(44)
Jau V–VI a. Moščino kultūros srityje, kaip ir kitose baltų žemėse, piliakalnių reikšmė sumažėjo, jie pradedami naudoti visų pirma kaip slėptuvės. Išplito atviros neįtvirtintos gyvenvietės. V. Sedovas mini ir įtvirtintas gyvenvietes už piliakalnių ribų, tačiau nepateikia platesnės jų charakteristikos(45). P. Tretjakovo teigimu, ne piliakalniuose įsikūrusios baltų gyvenvietės I tūkstm. antrojoje pusėje neturėjo gynybinių įtvirtinimų(46).

(Laukite tęsinio 3)

Išnašos

32   Полное собрание русских летописей, т. 2, Москва, 1962, c. 339.
33   Pašuta V. Lietuvos valstybės susidarymas, Vilnius, 1971, p. 255.
34   Седов В. Голядь, iš baltų kultūros istorijos, Vilnius, 2000, p. 75–78.
35   Седов В. Восточные славяне в VI–XIII вв., Москва, 1982, c. 41–45; Седов В. Дне-
провские балты, Проблемы этногенеза и этнической истории балтов, Вильнюс, 1981, c. 24–25; Седов В. Голядь, iš baltų kultūros istorijos, Vilnius, 2000, p. 76.
36   Топоров В. Голядский фон ранней Москвы (О балтийском элементе в Подмосковье), Проблемы этногенеза и этнической истории балтов, Вильнюс, 1985, c. 112–117.

37   Седов В. Голядь, iš baltų kultūros istorijos, Vilnius, 2000, p. 78.
38   Никольская Т. Земля Вятичей. К истории населения бассейна верхней и средней Оки в IX–XIII веках, Москва, 1981, c. 107.
39   Седов В. Голядь, iš baltų kultūros istorijos, Vilnius, 2000, p. 78–80
40   Прошкин О. О некоторых курганных погребениях Верхнего Поочья и Верхнего Подесенья, Археологические памятники среднего Поочья, вып. 4, Рязань, 1995 , с. 112–119.
41   Седов В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья, Москва, 1970, c. 169.
42   Седов В. Голядь, iš baltų kultūros istorijos, Vilnius, 2000, p. 82.
43   Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв., Москва, 1982, c. 41–42.
44   Москва. Энциклопедия, Москва, 1980, c. 113–117.

45   Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв., Москва, 1982, c. 41.
46   Третьяков П. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге, Москва–Ленинград,
1966, с. 235.

BALTAI.LT paruošė pagal GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS, KARO ARCHYVO XXIV, Vilnius 2009 medžiagą

© 2010, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.