0

Martyno Liudviko Rėzos premija – habil. dr. Rimutei Rimantienei

gruodžio 2, 2020 Archeologija, Įžymūs žmonės

Dvyliktoji Kuršių nerijoje gimusio Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija Neringos savivaldybės tarybos sprendimu skirta archeologei, habilituotai mokslų daktarei Rimutei Rimantienei.

https://lad.lt/images/stories/bio/rimantienerimute.jpg

Premija mokslininkei skirta už Kuršių nerijai ir Mažosios Lietuvos (Prūsų Lietuvos) kultūros tradicijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybišką mokslinę tiriamąją ir kultūros puoselėjimo veiklą.

Mokslininkės kandidatūrą premijai gauti pateikė Lietuvos nacionalinis muziejus, rekomendavo Vilniaus dailės akademija. Šiai kandidatūrai pritarė Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumas.

Kaip pabrėžė Lietuvos nacionalinis muziejus, archeologė, habil. dr. Rimute Rimantienė iki šiol laikoma svarbiausia akmens amžiaus tyrinėtoja Lietuvoje. R. Rimantienė yra Lietuvos akmens amžiaus tyrinėjimų mokyklos kūrėja, dvylikos monografijų autorė.

 at 01

Didelėmis šios mokslininkės pastangomis Lietuva yra vienintelė Rytų Europoje, iki šių dienų išsaugojusi nepakitusius akmens amžiaus radinius. Nemaža jų bei vėliau rastų radinių dalis sudaro Lietuvos nacionalinio muziejaus Lietuvos proistorės akmens amžiaus ekspozicijos pagrindą.

Vieni svarbiausių mokslininkės tyrinėtų ir etaloniniais tapusių paminklų yra visos Europos mastu reikšminga Nidos senovės gyvenvietė ir Šventosios akmens amžiaus gyvenviečių kompleksas.

Neringai yra reikšminga ir tai, kad habil. dr. Rimute Rimantienė lietuvių ir vokiečių kalbomis išleido knygą „Kuršių nerija archeologo žvilgsniu“, kurioje populiariai ir glaustai pateikiami visi reikšmingi iki 1999 metų archeologų surinkti duomenys apie Kuršių neriją ir išryškinama svarbiausia informacija apie archeologinius paminklus. R. Rimantienė kartu su Vilniaus dailės akademijos studentais keramikais Nidos prieplaukoje ėmėsi atkurti senosios Nidos keramikos gamybos tradicijas.

https://thumb.knygos-static.lt/JZgi6dkT-fSpctvOrgz8tXI79EE=/fit-in/320x430/filters:cwatermark(static/wm.png,500,75,30)/images/books/1165750/1524214912_img759.jpg

Žymiai Lietuvos archeologei spalio 25-ąją sukako 100 metų. (VIDEO)

Rimutė Jablonskytė – Rimantienė gimė 1920 m. spalio 25 d. Kaune, žymaus Lietuvos istoriko Konstantino Jablonskio (1892–1960) ir matematikės Sofijos Landsbergytės – Jablonskienės (1886–1974) šeimoje. 1938 m. baigė Kauno „Aušros“ mergaičių gimnaziją.

1938–1946 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1942 m. apgynė diplominį darbą „Stambieji titnaginiai dirbiniai ir kampininės kultūros klausimas Lietuvoje“.

Screen Shot 2020-12-02 at 01.26.52

Dar mokydamasi pradėjo dirbti M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (1942–1960 m. Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejaus mokslinė bendradarbė, vėliau – vyr. saugotoja, galiausiai – Archeologijos skyriaus vedėja).

Baigusi studijas, dėstytojavo Vilniaus ir Kauno universitetuose, o nuo 1960 m. iki 1999 m. vidurio darbavosi Lietuvos istorijos institute. 1962 m. R. Rimantienė apgynė daktarės disertaciją „Pirmykštis Lietuvos teritorijos apgyvendinimas“. 1994 m. už nuopelnus Lietuvos mokslui habilituotai daktarei R. Rimantienei paskirta valstybinė premija. Sistemingai ir energingai dirbdama, kasinėdama archeologijos paminklus bei studijuodama daugiausia jos tėvo Konstantino Jablonskio surinktą medžiagą, ji atskleidė mokslui seniausią Lietuvos istorijos tarpsnį – nuo pirmųjų gyventojų pasirodymo iki vietinių kultūrų susiformavimo. Konceptualaus pobūdžio monografija „Lietuvos paleolitas ir mezolitas“ yra kertinis veikalas, padėjęs pagrindus Lietuvos paleolito ir mezolito sampratai.

Aš iš dvidešimtojo amžiaus, Rimutė Rimantienė, Line knyga | SENA.LT

Sekantis etapas – keletas dešimtmečių vieno iš sudėtingesnių bei įdomiausių Lietuvos istorijos laikotarpių – neolito bei žalvario amžių tyrinėjimų. Surengta dešimtys archeologinių ekspedicijų Vakarų ir Pietų Lietuvoje, sukaupta ir išnagrinėta gausi archeologinė medžiaga, parengtos keturios monografijos („Šventoji: Narvos kultūros gyvenvietės“. Vilnius, 1979; „Šventoji: Pamarių kultūros gyvenvietės“. Vilnius, 1980; „Nida: Senųjų baltų gyvenvietė“. Vilnius, 1989; „Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos“, 2005), daugybė mokslinių straipsnių ir pranešimų. Lygiagrečiai rašomas ir pats reikšmingiausias R. Rimantienės kūrinys, atskleidžiantis 8000 metų laikotarpio istorinę panoramą – „Akmens amžius Lietuvoje (Vilnius, 1984). Knyga susilaukė didžiulio skaitytojų susidomėjimo ir greit tapo bibliografine retenybe. Antrasis, smarkiai papildytas knygos variantas skaitytojus pasiekė po dvylikos metų (Akmens amžius Lietuvoje“. Vilnius, 1996).

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, atsivėrė platesnės galimybės ryšiams su Vakarų Europos archeologais. Netrukus paaiškėjo, jog Vakaruose mūsų archeologų veikla menkai tebuvo žinoma. Rimutės Rimantienės straipsniai žinomiausiuose archeologiniuose leidiniuose (The Neolithik of Eastern Baltic // Journal of World Prehistory, vol. 6, No.1, 1992, p. 97–143; Neolithic hunter – gathereres at Šventoji in Lithuania // Antiquty, vol. 66, No. 251, June 1992, p. 367–376; Holocene Changes in the Palaeoecological Conditions of th Lithuanian Coast around the Šventoji Settlement // Pact. 50 – II. 10, p. 185–196 (kartu su Meilute Kabailiene) ir kt. sukėlė didelį susidomėjimą kolegų užsieniečių tarpe ir susilaukė puikaus įvertinimo. Vokietijoje išleistas dar vienas „Akmens amžiaus Lietuvoje“ variantas (Die Steinzeit in Litauen. Bericht der Romisch – germanichen Kommission, 75, 1994, Mainz am Rhein).

Sre02 at

Mokslininkė daug keliavo, skaitydama pranešimus tarptautinėse konferencijose Danijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Latvijoje. Skaitė paskaitas Stokholmo, Upsalos ir Freiburgo universitetuose.

Lietuvos istorijos institute Rimutė Rimantienė dirbo iki 1999 m., šiuo metu – pensininkė.

Vokiečių archeologijos instituto narė korespondentė.

1949 m. liepos 30 d. ištekėjo už Juozo Rimanto (iki 1940 m. Slapšinsko) (1908–1973), žymaus Lietuvos bibliografo ir bibliotekininko. Sūnūs Augis (gimęs 1951 m.), Rytis (gimęs 1953 m.), duktė Dovilė (gimusi 1955 m.).

Tyrimų interesai

Akmens amžiaus paminklai ir radiniai.

Tyrinėti objektai

Daugiausia tyrinėjo Šventosios, Nidos, Dubičių, Ežeryno, Lynupio, Margių, Šakių lankos ir kitas Varėnos rajono akmens amžiaus.

Kita veikla

Išvertė S. Lagerlöf „Sakmę apie Gestą Berlingą“ (1958), S. Undset „Kristiną“ (1960), H. Ibseno „Laukinę antį“, „Šmėklas“ (1963), J. Lie apsakymų rinkinį „Kalnų vienkiemis“ (1964) ir kitų rašytojų kūrinius iš švedų ir norvegų kalbų.

Archeologinių tyrimų sklaida

Monografijos

1958

Lietuvių liaudies menas: senovės lietuvių papuošalai = Литовское нарoдное исскуство: Украшения древних литовцев. Kn. 1. Sudaryt. R. Kulikauskienė ir R. Rimantienė; Red. kom – ja: T. Černiauskas ir kt. – Vilnius.: Valst. grož. lit. l – kla, 1958. – XIX , 359 p. Lygiagr. tekstas rus.

Rec. Antoniewicz J. // Rocznik Olsztyński, 1960, T. 3, p. 276 – 279; Senas lietuviešu rotas lietas // Karogs (Rīga). – 1959. Nr. 5, lpp. 151; Senovės lietuvių papuošalai // Literatūra ir menas, 1959, bal. 4.

1966

Lietuvių liaudies menas: Senovės lietuvių papuošalai = Литовское нарoдное исскуство Украшения древних литовцев. Kn. 2. / Sudaryt. R. Kulikauskienė ir R. Rimantienė; Red. kom – ja: J. Kuzminskis ir kt. – Vilnius.: Vaga, 1966. – XXIII. +164 p. Lygiagr. tekstas rus.

Rec.: Žilėnas A., Skinkys A. Žirgas kėlė balną, balnas kėlė raitą // Kultūros barai, 1966, Nr. 10, p. 72–73.

1971

Палеолит и мезолит Литвы / Отв. Ред. Н. Н. Гурина. – Вильнюс: Минтис, 1971, вип. Дан.: 1972. – 204 с.: ил. Карт. – Надзаг.: АН Лит. ССР, Ин – т истории. – Рез. Лит. Нем. Библиогр. Ссылки в подстроч. Примеч. Указ геогр. И имен.: с. 197–201.

Ref. Литуанистика в СССР: История. Науч. Реф. Сб. – Вильнюс, 1977, вип.1. с. 271 – 280; Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. Etnografija. Archeologija. Menotyra. Ref. Rink. – Vilnius, 1973, Nr. 1, p. 71–77.

Рец. Телегин Д. Я. // Советская археология. – Москва, 1974, N° 2, c. 269 – 271; Banosz L. // Slovenska Acheologija (Bratislava), 1973, T. 21, č. 2, p. 474 – 476; Chmielewska M. // Archeologija Polski (Warszawa), 1974, T. 19, z. 2, p. 247–254. – Bibliogr. Nuorodos išnašose.

1972

Pirmieji Lietuvos gyventojai (XI – IV tūkstantmetis pr. m. e.). – Vilnius, Mintis, 1972. – 96 p.: iliustr., žemėl. – (Lietuvos istorija).

Ref. Pladis J. Praeitis skaitoma šiandien // Spalio vėliava (Rokiškis.); 1972, rug. 8; Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. Archeologija. 1972. Ref. Rink. – Vilnius. 1974, Nr. 2, p. 123 – 124; Gimbutas M. // American Historical Review. – 1975, Nr. 10, p. 942.

1974

Akmens amžiaus paminklai // Lietuvos TSR archeologijos atlasas 1; Akmens ir žalvario amžiaus paminklai. – Vilnius: Mintis, 1974, p. 5–83, iliustr. – Priedas: 10 žemėl. Santr. Rus., vok.

Bagušienė O., Rimantienė R. Akmeniniai gludinti dirbiniai // Lietuvos TSR archeologijos atlasas: Akmens ir žalvario amžiaus paminklai. – Vilnius: Mintis, 1974, p. 84 – 205: iliustr., santr. Rus., vok., p. 232–236, 241–245. – Priedas: žemėl.

1979

Šventoji I: Narvos kultūros gyvenvietės. – Vilnius, Mokslas, 1979. – 190 p.: iliustr., žemėl. – Antrašte: LTSR MA Istorijos inst. – Santr. ir iliustr. Rus., vok. – Bibliogr.: p. 183–187. – Dalyk. rodyklė: p. 188.

Rec. Gurba J. // Rocznik Biołostocki (Warszawa), 1991 (1989), T. 16, p. 515–517.

Ref. Šaparauskienė J. Šventoji neolito laikais // Tarybinė Klaipėda, 1979, rug. 1. – Tas pats laikr. rus.

Koks bus Mažosios Lietuvos herbas? - Atvira Klaipėda

1980

Šventoji II: Pamarių kultūros gyvenvietės. – Vilnius: Mokslas, 1980. – 88 p.: iliustr.: Santr. rus. vok. – Bibliogr. Nuorodos išnašose.

šventoji - I-narvos kultūros gyvenvietės, II-pamarių Vilnius - parduoda,  keičia | Mainyk.lt

Ref. Литуанистика в СССР: История. Вильнюс, 1980, вип. 4. с. 107–110: Zarauskaitė M. // Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. – Vilnius, 1989, p. 171–175.

Rec. Gurba J. // Rocznik Białostocki (Warszawa), 1991 (1989), T. 16, p. 517–518.

1984

Akmens amžius Lietuvoje. – Vilnius: Mokslas, 1984. – 343 p.: – Santr. ir iliustr. sąrašai lygiagr. rus. vok. – Bibliogr.: p. 292–312.

Ref.: Miknys R. // Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai. Istorija. – Vilnius, 1986, sąs. 14, p. 186–196.

Rec. Česnys G., Butrimas A. Paminklas seniausiems Lietuvos gyventojams // Literatūra ir menas, 1986, birž. 7. p. 4. Liulevičius V. Savąją žemę pašnekinus // Draugas (Chicago), 1986, birž. 7, Nr. 111 (23), p. 1 – 2. Michelbertas M. // Lietuvos istorijos metraštis. 1985 metai. – Vilnius, 1986, p. 116–118.

Akmens amžius Lietuvoje by Rimutė Rimantienė

1989

Nida: senųjų baltų gyvenvietė / LTSR MA Istorijos institutas. – Vilnius: Mokslas, 1989. – 211 p.: iliustr. – Santr. rus., vok. – Bibliogr.: p. 205–211.

Rec. Vaskas A. // Lietuvos istorijos metraštis. 1990 metai. – Vilnius, 1992, p. 148–151.

Rimantiene.Nida

1994

Die Steinzeit in Litauen // Bericht der Römisch – Germanischen Kommission (Mainz am Rhein). – 1994, T. 75, p. 23–146; 52 lent.

1995

Lietuva iki Kristaus: [mokymo priemonė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akad. l – kla, 1995. – 199 p. iliustr. – Bibliogr.: p. 199.

Rec. Loze I. Latvijas vēstures instituta žurnals (Rīga). – 1995, Nr. 4, p. 191 – 192.

Lietuva iki Kristaus – Rimutė Rimantienė – Skaitytų knygų knygynas |  Skaitytos knygos | geraknyga.lt

1996

Akmens amžius Lietuvoje: vadovėlis aukštųjų moklyklų studentams. – 2 – as papild. leid. – Vilnius: Žiburys, 1996. – 342, [1] p. iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. sk. gale. – Radimviečių r – klė: p. 332 – 334.

1999

Kuršių nerija archeologo žvilgsniu. – Vilniaus dailės akad. l – kla, 1999. – 110, [2] p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 109–111.

Die Kurische Nehrung aus dem Blickwinkel des Archäologen / [übersetzt von Ruth Kibelka]. – Vilnius: Vilniaus dailės akad. l – kla, 1999. – 110, [2] p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 109 – 111.

2005

Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos. – Išleido Lietuvos nacionalinis muziejus, spausdino UAB „Sapnų sala“, 2005.

Akmens amžiaus žvejai prie pajūrio lagūnos, Rimantienė Rimutė, Lino knygos  knyga | SENA.LT

Moksliniai straipsniai, recenzijos

1941

Akmens amžiaus stovykla Skaruliuose (Jovanos v., Kauno a.) // Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus metraštis. – Kaunas, 1941, [T.] 1, p. 1-18: Iliustr., plan. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Mezolitinė stovykla Puvočiuose (Merkinės v., Alytaus a.)// Lietuvos praeitis. – Kaunas, 1941, T. 1, sąs. 2, p. 361-385: iliustr.: Bibliogr. nuorodos išnašose.

1952

Мезолит Литвы // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях. Ин-та истории материальной культуры/ АН СССР. Москва, 1952б, вып. 42, с. 40 – 52 ил. – Библиогр. Ссылки в подстроч. примеч.

Rec.: Schild R. / Rozcnik Olsztyński. – 1960, t.3, p. 282 – 285.

1954

Pirminės kultūros ir dailės skyriaus ekspozicijos katalogas – vadovas / Kauno valst. M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejus; [parengė R. Jablonskytė]. – Kaunas: Kauno Valst. M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejus, 1954. – 48. [2] p.: iliustr.

1955

О древнейших культурных областях на территории Литвы// Советская этнография. – Москва, 1955, No 3, с. 3 – 19, ил., крат. – Библиогр. Ссылки в подстроч. Примеч.

1956

Pirminės kultūros skyriaus ekspozicijos vadovas / Kauno valst. M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejus / Sudaryt. R. Jablonskytė – Rimantienė. – Kaunas, 1956, 52 p.: iliustr., žemėl. – Virš. Antr.: Pirminė kultūra Lietuvoje.

1959

Стоянки каменного века в Эйгуляй // Вопросы этнической истории народов Прибалтики. – Москва. 1959. – с. 11–31: ил. – (Труды Прибалт. Объед. Комплекс. Экспедиции т. 1). – Библиогр. Ссылки в подстроч. Примеч.

Rec.: Schild R. // Acta Baltico – Slavica. – Białystok, 1965, t. 2, p. 384–386. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Rec.: Tarasenka P. Lietuvos piliakalniai. – Vilnius, 1956 // Rocznik Olsztyński, 1959, T. 2, p. 290–294.

1960

Pirmykščiai būstai Samantonyse // LTSR architektūros klausimai. – Kaunas, 1960, T. 1, p. 56-65: iliustr. Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnasose.

Стоянки каменного и бронзового веков в Самантонис// Советская археология. – Москва, 1960, No 2, с. 115 – 127: ил. – Библиогр. Ссылки в подстроч. Примеч.

1961

Ankstyvojo geležies amžiaus Lapainios puodžiai// Iš lietuvių kultūros istorijos. Nuorodos išnašose.

1962

Периодизация и топография поселений каменного и бронзового веков в Литве. (По данным поселений центр. Литвы): Автореф. Дис. На соиск. Учен. Степени канд. Ист. Наук. – Вильнюс: Ин-т истории. – 1962. – 18 с. – И надзаг.: АН Лит. ССР, Ин-т истории.

Rec.: Kozłowski S. K. // Acta Baltico-Slavica (Białystok). – 1965, T. 2, p. 373-377.

1963

Vėlyvojo mezolito stovykla Lampėdžiuose// LTSR MA darbai. Serija A. – 1963, T. 2, p. 39–53: iliustr. –Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Rec.: Schild R.// Acta Baltico-Slavica (Białystok). – 1966, T. 4, p. 200-206. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Žemųjų Kaniūkų IV–I tūkstantmečių pr. m. e. stovyklos // LTSR MA darbai. Serija A. – 1963. T. I, p. 65-90: iliustr., plan. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1964

Kai kurie Lietuvos paleolito klausimai // LTSR MA darbai. Serija A. – 1964, T. 1, p. 35–51: iliustr. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Pirmykštis Zervynų apgyvendinimas // Zervynos. Kraštotyros bruožai. – Vilnius, 1964, p. 30–44: iliustr.

1965

Radikių (Kauno r.) akmens amžiaus stovyklos// LTSR MA darbai. Serija A. – 1965, T. 1, p. 33–45: iliustr. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1966

Draustinio archeologiniai paminklai// Ignalinos kraštas. – Vilnius, 1966, p. 16–21. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Maglemozinė ankstyvojo mezolito stovykla Maksimonyse IV: [Varėnos r., Merkinės apyl.] // LTSR MA darbai. Serija A. – 1966.: T. 3, p. 43–54: iliustr., plan. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Poleolitinės titnago dirbtuvės Ežerynų kaime (Alytaus r., Raitininkų apyl.) // LTSR MA darbai. Serija A. – 1966, T. 2, p. 87–109: iliustr., lent., plan. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Периодизация мезолитических стоянок Литвы // У истоков древних культур (Эпоха мезолита). – Москва, 1956, с. 75–87: ил., карт.-(Материалы и исследования по археологии СССР; No 126).

Стоянки раннего неолитa в юго-восточной Литве // Древности Белорусси Материалы конф. По археологии Белоруссии и смежных территории. – Минск, 1966, с. 54–62: ил.

1968

Tūbausių kapinynas // Lietuvos archeologiniai paminklai: Lietuvos pajūrio I–IV a. kapinynai. – Vilnius, 1968, p. 183–209: iliustr. – Santr. rus. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Исследования стоянки каменного века в Литве, проводившиеся в 1948–1967 гг. // 20 лет: Материалы к отчетной конф. Археолог. и этногр. Экспедиции Ин-та истории АН Лит. ССР 1948–1967 гг. – Вильнюс, 1968, с. 17–23.

Rec.: Gurba J. / Acta Baltico-Slavica. – Białystok, 1970, t. 7, p. 275–276. – Parašas: J. G. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1969

Ankstyvojo neolito stovykla Ežerynų kaime:[Alytaus r., Raitininkų apyl.] // LTSR MA darbai. Serija A. – 1969, T. 2, p. 101–109: iliustr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1970

Die ethnokulturelle lage in litauen in der Spätaltsteinzeit // Actes du VII grave; congress International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. – Prague, 1970, T. 1, p. 337–339.

Pirmieji Panemunių gyventojai // Panemunių dzūkai. – Vilnius, 1970, p. 7–11. – Santr. rus. – bibliogr. nuorodos išnašose.

Protėvių kelių beieškant // Žemė ir kosmosas. – Vilnius, 1970, p. 38–43: iliustr.

Древнейшая пряжа в Литве: Неолит. Стоянка Шваянтоий, Кретингский р-н // Studia archeologica in memoriam Harri Moora. – Tallinn, 1970, p. 142–146. – santr. est., vok. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

1971

Rimantienė R., Dvareckas V., Kudaba Č. Apie Pajūrio pelkės archeologinių radinių slūgsojimo sąlygas // Geografija ir geologija. LTSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. – 1971, T. 8, p. 131–139: iliustr. – Santr. rus., vok. – Bibliogr.: 7 pavad.

Ref.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Istorija. Etnografija. Archeologija. Menotyra. Ref. Rink. – Vilnius, 1973, Nr. 1, p. 74.

1972

Первоначальные заселение территории Литвы: автореф. дис. на соиск. уч. Степени д-ра ист. наук// Отв. ред. Р. Куликаускене. – Вильнюс: Ин-т истории, 1972. – 25 с. – В надзаг.: Ленинградск. гос. Ун-т им. А. А. Жданова. Ист. фак. Список работ авт.: 21 назв.

Šaltinis: /neringa.lt, /lad.lt

© 2020, viršaitis. All rights reserved.

Palikite atsiliepimą

Jūs turite būti prisijungęs komentavimui.